KURSPLAN
Om rasism historiskt och idag, 15 högskolepoäng
About Racism Historically and Today, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LORG17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-12-14
Gäller fr.o.m.: Våren 2017
Version: 1
Diarienummer: HLK 2016/4928-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SO1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om den västerländska rasismens uppkomst och utveckling från senmedeltid fram till idag
- redogöra för rasistiska och anti-rasistiska idéer och argument från upplysningstiden till idag
- beskriva rasismen i olika politiska kontexter och ideologier

Färdighet och förmåga

- jämföra och ge exempel på likheter och skillnader mellan antisemitism, islamofobi och vit överhöghet
- sammanfatta och tolka rasismens olika uttryck i Europa samt dess inflytande på Sverige

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera och kritiskt reflektera över rasism och invandrarfientlighet i politiken och den offentliga debatten i Sverige
- diskutera rasismen och antirasismen i olika politiska kontexter och ideologier samt problematisera dessa uttryck ur ett historiskt perspektiv

Innehåll

• Den västerländska rasismens uppkomst under senmedeltiden
• Rasistiska och antirasistiska idétraditioner från upplysningen och 1800-talets nationalism
• Likheter och skillnader mellan antisemitism, islamofobi och vit överhöghet
• Rasism i olika politiska kontexter och ideologier
• Rasismens olika uttryck i Europa samt dess inflytande på Sverige
• Rasism och främlingsfientlighet i politiken och den offentliga debatten i Sverige

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom fem delmoment som förbereds och bearbetas i grupp och examineras individuellt. I varje delmoment examineras lärandemålen avseende kunskap och förståelse, färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Samtliga examinationer är skriftliga uppgifter.

För Godkänt betyg på kursen ska alla delmomenten vara examinerade med minst Godkänd som betyg. För Väl Godkänt betyg på kursen krävs dessutom Väl Godkänt betyg på minst tre moment.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Den västerländska rasismens uppkomst och historia3 hpU/G/VG
Rasism och antirasism i koloniala/postkoloniala kontexter3 hpU/G/VG
Rasismens olika uttryck och dess inflytande på Sverige3 hpU/G/VG
Debatter om rasism och antirasism3 hpU/G/VG
En sammanfattning om rasism historiskt och idag3 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Fanon, Frantz, (1997). Svart hud – vita masker. Göteborg: Daidalos. 205 s.

Fredrickson, George M. (2003). Rasism – En historisk översikt. Stockholm: Historiska media. 173 s.

Gardell, Mattias (2011). Islamofobi. Stockholm: Leopard förlag, 325 s.

Lawen Mohtadi & Devrim Mavi (red). (2014). Rasismen i Sverige: nyckeltexter 2010-2014. Stockholm: Natur & Kultur. 125 s. (Del 1, 4-5).

Lindqvist, Sven, (2007). Antirasister: Människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900. Stockholm: Bonniers. 157 s.

Lindqvist, Sven, (2005). Utrota varenda jävel. Stockholm: Bonniers. 242 s.

Malik, Kenan, (2008). Strange Fruit: Why Both Sides are Wrong in the Race Debate. London: Oneworld Publications. 341 s.

Mattsson, Katarina (red). (2004). Rasismer i Europa : kontinuitet och förändring (del 1). Stockholm: Agora. 141 s.

Said, Edward W, (1993). Orientalism. Stockholm: Ordfront. 110 s. Sidan 6-15 (Preface (2003)), 18-97 (introduction+chapter 1) och 301-323 (Afterword (1995)).

Artiklar enligt lärares anvisningar (50-100 sidor)

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).