KURSPLAN
Att leda pedagogisk verksamhet I. Rekryteringsutbildning för rektorer, 7,5 högskolepoäng
To Lead Educational Activities I. Training for Future School Leaders, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LP1R20
Fastställd av: Utbildningschef 2019-06-17
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva förskolans/skolans roll i samhället
- beskriva förskolans/skolans politiska styrning och rektorns uppdrag
- redogöra för olika perspektiv på ledarskap

Färdighet och förmåga

- sammanfatta innebörden i uppdraget som rektor och ge exempel på hur det kan ta sig uttryck i praktiken

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över fenomenen skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i ett föränderligt samhälle med särskilt fokus på hållbart ledarskap och hållbar skolutveckling

Innehåll

• Rektorn som pedagogisk ledare och chef
• Förskolan och skolan som organisation
• Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och lärarutbildning mot skola, förskola eller fritidshem. Dessutom krävs minst två års yrkeserfarenhet inom skolväsendet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell muntlig presentation och en individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer. För kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell muntlig presentation1,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium16 hpU/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Alvesson, Mats (2015). Organisationskultur och ledning. Stockholm: Liber. 272 sidor.

Hargreaves, Andy & Fink, Dean (2008). Hållbart ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur. 260 sidor.

Jarl, Maria & Pierre, Jon (2018). Skolan som politisk organisation, 3:e uppl. Malmö: Gleerups. 200 sidor.

Svedberg, Lars (2014). Rektorn, skolchefen och resultaten. Mellan profession och politik. Malmö: Gleerups. 224 sidor.

Vetenskapsrådet (2011). Rektor - En forskningsöversikt 2000-2010. Vetenskapsrådets rapportserie 4:2011.

Referenslitteratur

Rapp, Stephan (2017). Skolans lagar och förordningar - det legala ramverket. I Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Lidberg, Caroline (Red.). Lärande Skola Bildning. Stockholm: Natur och Kultur.

Skolverket (2015). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2015). Stödmaterial. Kvalitetsarbete i praktiken. Stockholm: Skolverket.

SOU 2015:22. Rektor och styrkedjan. Betänkande av utredningen om rektorernas arbetssitutation inom skolväsendet. Stockholm: Fritzes.

Vetenskapliga artiklar cirka 50 sidor.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.