KURSPLAN
Projektarbete, 12 högskolepoäng
Project, 12 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: LPAN19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-29
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (70%) och tekniska området (30%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för projektarbetets olika faser (initiering, förstudie, planering, genomförande, avslut och utvärdering)
- beskriva samspelet mellan olika roller i en projektgrupp
- redogöra för aktuell forskning inom det valda projektområdet/ämnesområdet

Färdighet och förmåga

- planera och genomföra ett projekt, dvs. tillämpa aktuell projektmetodik
- leda ett projekt utifrån insikter om de problem och möjligheter som är förenade med att arbeta i projekt
- analysera och jämföra planer och kalkyler med prestationer och utfall
- presentera projektprocess och projektresultat med hjälp av dramaturgi, retorik, kommunikationsteori och relevant teknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- utvärdera ett projekt med utgångspunkt i projektmetodik samt aktuell forskning för det valda projektområdet/ämnesområdet

Innehåll

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Förkunskapskrav

Godkända och inrapporterade resultat om minst 95 hp från Medie-och kommunikationsvetenskapliga programmets första, andra, tredje och femte termin (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Kursen examineras genom:

En muntlig gruppuppgift (individuella framföranden):
- Muntlig presentation av projektarbetet – 3 hp (U/G)

En skriftlig gruppuppgift (inklusive individuella dagböcker):
- Projektrapport – 9 hp (U/G/VG)

Det krävs G på båda examinationsmomenten för att erhålla G på kursen. Det krävs VG på projektrapporten för att erhålla VG på kursen.


En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator.

Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Muntlig presentation3 hpU/G
Projektrapport9 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen.
Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Tonnquist, Bo (2018): Projektledning. Sjunde upplagan. Stockholm: Bonnier Utbildning. 477 sidor.

I övrigt förväntas studenterna välja 1000 sidor aktuell forskningslitteratur kopplad till det valda projektområdet/ämnesområdet. Litteratur författad av utländska författare bör ingå i den valda forskningslitteraturen.

Referenslitteratur

Ahlin, Anders, Arnesson, Kenneth & Marcusson, Leif (2014). Råd om projekt. Erfarenheter från projektarbete och projektledning. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Hallin, Anette & Karrbom Gustavsson, Tina (2015). Projektledning. Andra upplagan. Stockholm: Liber

Jordan, Thomas (2014). Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister. Göteborg: Perspektivs kommunikation AB.

Kamél, Elisabeth (2014). Projektkommunikation - så får du den att fungera! Andra upplagan. Stockholm: Liber.

Larsson, Larsåke (2014). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Wenell, Torbjörn (2012). Wenell om projekt. E-BOK. Malmö: Liber.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.