KURSPLAN
Podcastradio, 7,5 högskolepoäng
Podcast Radio, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LPCG10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-05-20
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: MP1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för vad podcastradio är och identifiera hur det skiljer sig från andra publiceringsformer för radio
- redogöra för centrala teorier inom ljudproduktion och ljudredigering

Färdighet och förmåga

- tillämpa teorier inom ljudproduktion genom inspelning, redigering och publicering
- planera och genomföra en podcast
- tillämpa journalistiska och etiska överväganden i podcastproduktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera och kritiskt reflektera kring sin egen och andras podcastproduktion
- kritiskt reflektera och analysera befintliga podcasts utifrån produktionstekniska och medieetiska perspektiv

Innehåll

• Mediets uppkomst och framväxt
• Tekniska grunder
• Teorier om ljudproduktion och ljudredigering
• Ljudkodning för internet
• Publicering och upphovsrätt
• Medieetik
• Presentationsteknik och muntlig framställning
• Produktion, redigering och uppladdning
• Dramaturgi
• Intervjuteknik

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella redovisningar och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell redovisning 12,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G
Individuell redovisning 23 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Geller, Valerie (2011). Beyond powerful radio a communicator's guide to the Internet age: news, talk, information & personality for broadcasting, podcasting, Internet, radio. Oxford U.K. Burlington, Mass. Focal Press. 514 s.

Rylander, Per Erik & Andreasson Claes (2009). Berätta med ljud. Lund: Studentlitteratur. 430 s.

von Krogh, Torbjörn (2016). Medieetik: framväxt, funktion, framtid. Lund: Studentlitteratur. 290 s.

Vetenskapliga artiklar ca 80 s

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen