KURSPLAN
Pandemier i historien: En introduktion, 5 högskolepoäng
Pandemics in History: An Introduction, 5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LPHG11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-10-15
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: HI2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Historia

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för hur pandemier har påverkat samhällen historiskt, både i Sverige som internationellt
- redogöra för historievetenskapliga perspektiv kopplade till pandemier och farsoter

Färdighet och förmåga

- sammanfatta orsakerna, förloppet och de sociala följderna som pandemier medförde
- tillämpa ett historiskt perspektiv på pandemier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera kring hur historiska farsoter kan jämföras med aktuella pandemier
- diskutera olika förklaringsmodeller och tolkningar av pandemier

Innehåll

• Pandemier från antiken till 1900-talet
• Historiska farsoter i Sverige, Europa och världen uppmärksammas komparativt
• Kultur- och medicinhistoriska perspektiv på infektionssjukdomar som pesten, smittkoppor, kolera, influensa, polio och HIV/AIDS

Undervisningsformer

Undervisningen sker helt på distans.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella redovisningar och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För betyget Godkänd på kursen krävs Godkänt betyg på de tre examinationerna och för betyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell redovisning 11 hpU/G
Individuell redovisning 21 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Snowden, Frank M. (2020). Epidemics and society: from the Black Death to the present. London: Yale University Press. 380 sidor.

Svehag, Sven-Erik (2019). Fienden utan ansikte: farsoter och krig. Stockholm: Carlssons. 187 sidor.

Kompendiematerial. 100 sidor.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen