KURSPLAN
Projektledning, 7,5 högskolepoäng
Project Management, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LPLG10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-02-17
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för projekt som arbetsform

Färdighet och förmåga

- tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik
- tillämpa begrepp som används vid projektarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt analysera ett projekt i dess olika faser

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom fem mindre individuella skriftliga uppgifter som bedöms med U/G, samt en avslutande individuell skriftlig uppgift som bedöms med U/G/VG. För kursbetyget G krävs minst G på samtliga examinationer och för kursbetyget VG krävs dessutom VG på den avslutande uppgiften. Samtliga examinationer sker i form av digitala prov med fastställd tid för inlämning.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen för varje examinerande moment för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 11 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 31 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 41 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 51 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 62,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Tonnquist, Bo (2018). Projektledning. 7. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning. Ca 500 s.

Tonnquist, Bo (2018). Projektledning. Övningsbok. 4. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning. 314 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen