KURSPLAN
Politisk psykologi, 7,5 högskolepoäng
Political Psychology, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LPPG18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-04-16
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-24
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- förklara grundläggande teorier inom politisk psykologi
- redogöra för skapandet och upprätthållandet av politiska identiteter, attityder och politiska beteenden
- förklara och redogöra för grupprocesser, lydnad, etnocentrism, främlingsfientlighet och fördomar samt applicera dessa i analysen av politiska beteenden, etniska konflikter och terrorism

Färdighet och förmåga

- tillämpa teoretiska kunskaper till att kritiskt analysera politiska beteenden
- diskutera psykologiska faktorer som ligger till grund för politiska attityder och ageranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt bedöma politiska ageranden med utgångspunkt i psykologisk teoribildning

Innehåll

• Identitet, politiska attityder och politiska beteenden
• Gruppsykologi utifrån ett politiskt perspektiv
• Att studera politiskt ledarskap
• Etniska konflikter och terrorism

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Alford, John R., & Hibbin, John R. (2004). The origin of politics: an evolutionary theory of political behavior, Perspectives on Politics, 2(4), 707-723. 17 s.

Cottam, Martha L., Mastors, Elena, Preston, Thomas & Dietz, Beth (2016). Introduction to Political Psychology (3. uppl.). New York: Routledge. 522 s.

Van Vught, Mark, Hogan, Robert, & Kaiser, Robert B. (2008). Leadership, followership, and evolution. American Psychologist, 63(3), 182-196. 15 s.

Därutöver kan ytterligare vetenskapliga artiklar (ca 20 s.) tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Referenslitteratur

Hatemi Peter K., & McDermott Rose (Eds.). (2011). Man is by nature a political animal: evolution, biology, and politics. Chicago: University of Chicago Press.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.