KURSPLAN
Religiösa sekter, 7,5 högskolepoäng
Religious Sects, 7.5 credits
Kurskod: LRLA17
Fastställd av: Utbildningsledare 2008-01-17
Reviderad av: Utbildningsledare 2012-11-30
Gäller fr.o.m.: VT 2014
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: RV1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Religionsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas de studerande
- kunna redogöra för olika typer av sekter och beskriva de faktorer som kännetecknar en sekt.
- kunna redogöra för några kända sekter i Sverige, dess historia och dess nutida verksamhet
- kunna visa på vad som skiljer en sekt från andra religiösa grupper.

Innehåll

I kursens inledande del behandlas sektbegreppet. Olika definitioner av sektbegreppet presenteras och diskuteras. Därefter beskrivs olika typer av sekter, dess kännetecken och funktion. Stor vikt läggs vid sekternas världsbild, samhällssyn samt deras inre liv och funktion.

Undervisningsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs dessutom vid gruppdiskussioner som förbereds genom inläsning av texter.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Individuell hemtentamensuppgift, aktivt deltagande vid seminarier och föreläsningar samt godkänt resultat på en avslutande grupptentamen.

För att få Godkänd som slutbetyg fordras:

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G

Kursvärdering

Kontinuerlig utvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela kursen före dess slut

Övrigt

Kursen behandlar olika sekter som finns i Sverige, dess organisation, ledarskap och funktion. Olika typer av sekter beskrivs och diskuteras liksom definitioner av sektbegreppet. Dessutom behandlas de faktorer som särskiljer sekter från andra religiösa grupper.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Bergstrand, Göran (2007) Inte bara Knutby : drömmen om det fullkomliga Natur & Kultur, 170 s
Bowie, Fiona (ed.) (1997) The Coming Deliverer. Millennial Themes in World Religions. University of Wales Press. Sid. 119-162. (erhålles i samband med kursstart) , 43 s
Rothstein, Mikael (1997) Gud är blå Nora: Nya Doxa, 335 s
Kopior och artiklar, 200 s