KURSPLAN
Radioproduktion, 7,5 högskolepoäng
Radio Production, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LRPK18
Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-07
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-04
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 4
Diarienummer: §20/003
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (70%) och tekniska området (30%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för etablerade tekniska och teoretiska principer för radioproduktion (1)
- beskriva hur journalistiska normer och metoder används inom radioproduktion (2)

Färdighet och förmåga

- använda vedertagna verktyg och metoder för att producera radioinslag, radioprogram och podcasts (3)
- tillämpa en journalistisk arbetsmetod vid produktionen av material för radiomediet (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- utvärdera och bedöma sitt eget och andra studenters arbete genom kritiska jämförelser med de tekniska och teoretiska principerna för radioproduktion (5)

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, redaktionella övningar och handledning.

Undervisningen kräver aktiv närvaro och engagemang, eftersom mycket av kursens moment sker genom samarbete (redaktionellt arbete).

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap om minst 45 hp samt genomgången kurs The foundations of Journalism, 7,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen förutsätter aktivt deltagande i undervisningen. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom:
- Individuellt radioreportage, 1,5 hp (mål 3, 4, 5)
- Individuellt nyhetsinslag, 1,5 hp (mål 3, 4, 5)
- Två radiosändningar i grupp, 3 hp (mål 3, 4, 5)
- Podcast i grupp, 0,5 hp (mål 3)
- Individuellt skriftligt test, 1 hp (mål 1, 2)

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på minst 4 hp.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell redovisning l (reportage)1,5 hpU/G/VG
Individuell redovisning ll (nyhetsinslag)1,5 hpU/G/VG
Gruppredovisning l (radiosändning)1,5 hpU/G/VG
Gruppredovisning ll (radiosändning)1,5 hpU/G/VG
Gruppredovisning lll (podcast)0,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen1 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Dubber, Andrew (2013). Radio in the Digital Age. Cambridge: Polity Press. 198 sidor.

Eriksson, Leif & Lindfelt, Erik (2014). Nyhetsradio - En bok om aktualitetsjournalistik. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 180 sidor.

Geller, Valerie (2011). Beyond Powerful Radio. Burlington: Focal Press. 536 sidor.

Kompendium. 100 sidor.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen