KURSPLAN
Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning, 30 högskolepoäng
Swedish as a Second Language 1, for Teachers of Adult Education, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2017
Kurskod: LS1G17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2017
Version: 1
Diarienummer: HLK 2017/2356-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SS1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva migration, invandringspolitik, svensk invandrarpolitik och religionens roll i det svenska samhället
- beskriva och definiera flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk
- beskriva och redogöra för svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
- redogöra för flerspråkiga vuxnas språkutveckling
- redogöra för bedömningens roll för vuxna inlärares språk- och kunskapsutveckling
- definiera grundläggande litteracitet
- beskriva planering av undervisning för flerspråkiga vuxna inlärare

Färdighet och förmåga

- tillämpa sina kunskaper om styrmedel och organisation av svenska som andraspråk i skolsituation
- tillämpa kunskaper om det svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv i en didaktisk kontext
- tillämpa performansanalys

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt analysera och värdera den egna kulturen och vad som händer i mötet med andra kulturer
- värdera litteraturläsningens roll i andraspråksundervisningen
- kritiskt granska läromedel i svenska som andraspråk för flerspråkiga vuxna inlärare enligt gällande styrdokument

Innehåll

Delkurs 1. Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp.
Introduction to the subject Swedish as a Second language, 7.5 credits

Innehåll
• Migration, invandringspolitik, svensk invandrarpolitik
• Religionens roll i det svenska samhället
• Flerspråkighet i utbildning
• Ämnet svenska som andraspråk
• Interkulturella perspektiv

Examination
Examinationen sker genom individuell inlämningsuppgift samt seminarier med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp.

Delkurs 2. Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
The Swedish Language System from a Second Language Perspective, 7.5 credits

Innehåll
• Svenska språkets struktur i ett flerspråkigt perspektiv
• Språkets form och funktion
• Svensk ljudlära i ett flerspråkigt perspektiv

Examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen, individuell inlämningsuppgift och seminarieuppgifter.

Delkurs 3. Andraspråkstillägnande, 7,5 hp
Second Language Acquisition, 7.5 credits

Innehåll
• Flerspråkiga vuxna inlärares språkutveckling
• Analys och bedömning av vuxna inlärares andraspråksutveckling

Examination
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter samt seminarium med muntliga och skriftliga redovisningar.

Delkurs 4. Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5 hp
The Multilingual Learning situation, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande litteracitet
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Litteraturläsning
• Läromedelsgranskning

Examination
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga redovisningar i seminarium och workshop.

Undervisningsformer

Se delkursens beskrivningar.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk B/3 med lägst betyget Godkänd/E.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För att erhålla betyget G på hela kursen krävs att samtliga ovanstående examinationsmoment, angivna per delkurs, är fullgjorda och godkända. För att erhålla betyget VG krävs VG på samtliga examinationer som kan bedömas med VG.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Skriftlig individuell inlämningsuppgift4,5 hpU/G/VG
Delkurs 1: Seminarium 12 hpU/G
Delkurs 1: Seminarium 21 hpU/G
Delkurs 2: Skriftlig individuell tentamen5 hpU/G/VG
Delkurs 2: Skriftlig individuell inlämningsuppgift1 hpU/G
Delkurs 2: Seminarium1,5 hpU/G
Delkurs 3: Skriftlig individuell inlämningsuppgift 14 hpU/G/VG
Delkurs 3: Skriftlig individuell inlämningsuppgift 22 hpU/G
Delkurs 3: Seminarium1,5 hpU/G
Delkurs 4: Skriftlig individuell inlämningsuppgift 14 hpU/G/VG
Delkurs 4: Skriftlig individuell inlämningsuppgift 21,5 hpU/G
Delkurs 4: Seminarium1 hpU/G
Delkurs 4: Workshop1 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs I. Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp
Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 547-577). Lund: Studentlitteratur.

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur. 219 sidor.

Hedin, Christer (2001). Kristen tradition och västerländsk humanism (s. 156-199). I: Linde, Göran (Red.), Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur.

Hedin, Christer (2001). Värdegrunden i världsperspektiv. I: Linde, Göran (Red.), Värdegrund och svensk etnicitet (s. 54-99). Lund: Studentlitteratur.

Hyltenstam, Kenneth och Lindberg, Inger (2013). Förord. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg Inger (Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 7-19). Lund: Studentlitteratur.

Lundh, Christer (2010). Invandringen till Sverige. Lund: Studentlitteratur. 96 sidor.

Stier, Jonas (2009). Kulturmöten. Lund: Studentlitteratur. 150 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Skönlitteratur enligt lärares anvisning (150-200 sidor).

Referenslitteratur
Haraldsson Sträng, Monica (2016). Värdegrund och mångkultur i handling - förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter. Stockholm: Liber.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.


Delkurs 2. Det svenska språket i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Engstrand, Olle (2007). Fonetik light. Kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning. Lund: Studentlitteratur. 90 sidor.

Enström, Ingegerd (2013). Att undervisa om ord. En studie av lärares behov, förutsättningar och kunskapsutveckling i svenska som andraspråk. Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket. Hämtad från http:hdl.handle.net/2077/34261. 60 sidor.

Enström, Ingegerd (2013). Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.),
Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 169-195). Lund: Studentlitteratur.

Källström, Roger (2012).
Svenska i kontrast: tvärspråkiga perspektiv på svensk grammatik. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 183 sidor.

Lindberg, Inger (2003). Språkanvändning - kreativt skrivande eller förutsägbara mönster? I: Olofsson, Mikael (Red.),
Symposium 2003: arena andraspråk. Hämtad från http:www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84009.1333707339!/menu/standard/file/2003_4_Lindberg.pdf. 21 sidor.

Rhenqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun (2012). Lära om språk. Malmö: Gleerups. 184 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Referenslitteratur
Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber.

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Övningsbok, (3. uppl.). Stockholm: Liber.

Enström, Ingegerd (2016). Ordens värld: svenska ord - struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hallström, Anna & Östberg, Urban (2003). De rätta orden: svenska betydelsefält. Lund: Studentlitteratur.

Lundin, Katarina (2014). Tala om språk. Lund: Studentlitteratur.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.


Delkurs 3. Andraspråkstillägnande 7,5 hp
Abrahamsson, Niclas & Hyltenstam, Kenneth (2013). Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 221-257). Lund: Studentlitteratur.

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (Red.) (2014). Tankarna springer före...Att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag. 152 sidor.

Axelsson, Monica & Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2006). Stärkta trådar. Spånga: Rinkeby språkforskningsinstitut. 89 sidor.

Lindberg, Inger (2013). Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk…i forskning, undervisning och samhälle (s. 481-518). Lund: Studentlitteratur.

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid (Red.). (2013). Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 270 sidor.

Olofsson, Mikael & Sjöqvist, Lena (2013). Bedömning i svenska som andraspråk. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk ... i forskning, undervisning och samhälle (s. 685-723). Lund: Studentlitteratur.

Saville-Troike, Muriel & Barto, Karen (2017). Introducing Second Language Acquisition (3. uppl.). Cambridge: Cambridge University press. 229 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Referenslitteratur
Håkansson, Gisela (2013). Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk ... i forskning, undervisning och samhälle (s. 151-167). Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2009). Gemensam europeisk referensram för språk [elektronisk resurs]: lärande, undervisning och bedömning. Stockholm: Skolverket.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.


Delkurs 4. Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5 hp.
Carlsson, Marie (2013). Sfi och Sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 817-856). Lund: Studentlitteratur.

Franker, Qarin (2013). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en flerspråkig kontext. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 771-815). Lund: Studentlitteratur.

Gibbons, Pauline (2016). Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 230 sidor.

Kaya, Anna (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur & Kultur. 244 sidor.

Löthagen, Annika & Staaf, Jessica (2009). Skön litteratur: vägar till läslust och språkutveckling. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 153 sidor.

Skolverket. (2016). Grundläggande litteracitet: att undervisa vuxna med svenska som andraspråk. Stockholm: Skolverket. 116 sidor.

Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. (2013). Metodisk veiledning: Lese- og skriveopplæring. Hämtad från www.kompetansenorge.no/contentassets/abc176d39fef4bb7908b4e8dba18f63c/kap1_lese_skriveopplaering.pdf. 28 sidor.

Skönlitteratur i samråd med läraren (50-100 sidor).

Läromedel i svenska som andraspråk, ett urval.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Referenslitteratur
Molloy, Gunilla, Bergman, Lotta, Lundström, Stefan & Hultin, Eva. (2009). Makt, mening, motstånd - litteraturundervisningens dilemman och möjligheter. Stockholm: Liber förlag.

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.). Stockholm: Skolverket.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---
skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva
antiplagiatguiden. http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns
även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).