KURSPLAN
Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng
Swedish as a Second Language I, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2018
Kurskod: LS1G18
Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-04
Gäller fr.o.m.: Våren 2018
Version: 1
Diarienummer: HLK 2017/4016/313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SS1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva migrations, invandringspolitikens och den svenska invandrarpolitikens roll i det svenska samhället
- beskriva religionens roll i det svenska samhället
- beskriva och definiera flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk
- beskriva och redogöra för svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
- redogöra för flerspråkig språkutveckling
- redogöra för bedömningens roll för flerspråkiga inlärares språk- och kunskapsutveckling
- definiera grundläggande litteracitet
- beskriva och diskutera planering av undervisning för flerspråkiga inlärare

Färdighet och förmåga

- kritiskt tolka styrmedel och organisation av svenska som andraspråk i skolsituation
- tillämpa kunskaper om det svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv i en didaktisk kontext
- tillämpa performansanalys

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska den egna kulturen och vad som händer i mötet med andra kulturer
- värdera litteraturläsningens roll i andraspråksundervisningen
- kritiskt granska läromedel i svenska som andraspråk enligt gällande styrdokument

Innehåll

Delkurs 1. Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp
Introduction to the Subject Swedish as a Second language, 7.5 credits

Innehåll
• Migrationens, invandringspolitikens och den svenska invandrarpolitikens roll i det svenska samhället
• Religionens roll i det svenska samhället
• Flerspråkighet i utbildningssammanhang
• Skolämnet svenska som andraspråk
• Interkulturella perspektiv

Examination
Examination sker genom två individuella inlämningsuppgifter samt seminarier med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp.

Delkurs 2. Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
The Swedish Language System from a Second Language Perspective, 7.5 credits

Innehåll
• Svenska språkets struktur i ett flerspråkigt perspektiv
• Språkets form och funktion

Examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen, ett seminarium och en workshop med muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp.

Delkurs 3. Andraspråkstillägnande, 7,5 hp
Second Language Acquisition, 7.5 credits

Innehåll
• Flerspråkig språkutveckling
• Svensk ljudlära i ett flerspråkigt didaktiskt perspektiv
• Analys och bedömning av andraspråksutveckling

Examination
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter samt seminarier med muntliga och skriftliga redovisningar, individuellt och i grupp.

Delkurs 4. Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5 hp
The Multilingual Learning Situation, 7.5 credits

Innehåll
• Grundläggande litteracitet
• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Litteraturläsningens roll
• Läromedelsgranskning

Examination
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga redovisningar i seminarium och workshop, individuellt och i grupp.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk B/3 med lägst betyget Godkänd/E.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på samtliga examinationer där det går att erhålla betyget Väl Godkänd.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 14 hpU/G/VG
Delkurs 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 20,5 hpU/G
Delkurs 1: Seminarium 12 hpU/G
Delkurs 1: Seminarium 21 hpU/G
Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG
Delkurs 2: Seminarium1,5 hpU/G
Delkurs 2: Workshop1 hpU/G
Delkurs 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 14 hpU/G/VG
Delkurs 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21,5 hpU/G
Delkurs 3: Seminarium 11 hpU/G
Delkurs 3: Seminarium 21 hpU/G
Delkurs 4: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 14 hpU/G/VG
Delkurs 4: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 21,5 hpU/G
Delkurs 4: Seminarium1 hpU/G
Delkurs 4: Workshop1 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1. Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp

Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 547-577). Lund: Studentlitteratur.

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur. 219 sidor.

Hedin, Christer (2001). Kristen tradition och västerländsk humanism (s. 156-199). I: Linde, Göran (Red.), Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur.

Hedin, Christer (2001). Värdegrunden i världsperspektiv. I: Linde, Göran (Red.), Värdegrund och svensk etnicitet (s. 54-99). Lund: Studentlitteratur.

Hyltenstam, Kenneth och Lindberg, Inger (2013). Förord. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg Inger (Red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 7-19). Lund: Studentlitteratur.

Lundh, Christer (2016). Invandringen till Sverige. Lund: Studentlitteratur. 96 sidor.

Stier, Jonas (2009). Kulturmöten. Lund: Studentlitteratur. 150 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Skönlitteratur enligt lärares anvisning (150-200 sidor).

Referenslitteratur

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.


Delkurs 2. Det svenska språket i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

Enström, Ingegerd (2013). Att undervisa om ord. En studie av lärares behov, förutsättningar och kunskapsutveckling i svenska som andraspråk. Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket. Hämtad från http:hdl.handle.net/2077/34261. 60 sidor.

Enström, Ingegerd (2013). Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.),
Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 169-195). Lund: Studentlitteratur.

Källström, Roger (2012).
Svenska i kontrast: tvärspråkiga perspektiv på svensk grammatik. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 183 sidor.

Lindberg, Inger (2003). Språkanvändning - kreativt skrivande eller förutsägbara mönster? I: Olofsson, Mikael (Red.),
Symposium 2003: arena andraspråk. Hämtad från http:www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.84009.1333707339!/menu/standard/file/2003_4_Lindberg.pdf. 21 sidor.

Rhenqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun (2012). Lära om språk. Malmö: Gleerups. 184 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Referenslitteratur

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber.

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Övningsbok, (3. uppl.). Stockholm: Liber.

Enström, Ingegerd (2016). Ordens värld: svenska ord - struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hallström, Anna & Östberg, Urban (2003). De rätta orden: svenska betydelsefält. Lund: Studentlitteratur.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.


Delkurs 3. Andraspråkstillägnande 7,5 hp

Abrahamsson, Niclas & Hyltenstam, Kenneth (2013). Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 221-257). Lund: Studentlitteratur.

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (Red.) (2014). Tankarna springer före...Att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag. 152 sidor.

Axelsson, Monica & Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2006). Stärkta trådar. Spånga: Rinkeby språkforskningsinstitut. 89 sidor. http:pedagog.stockholm.se/Web/Core/Pages/Special/DocumentServiceDocument.aspx?fileid=d38ef01809ff452196d7d1bc5a46c217

Axelsson, Monika (2010). Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I: Bjar, Louice & Liberg, Caroline (red.),
Barn utvecklar sitt språk (s.125-148). Lund: Studentlitteratur.

Engstrand, Olle (2007).
Fonetik light. Kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning. Lund: Studentlitteratur. 90 sidor.

Lindberg, Inger (2013). Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.),
Svenska som andraspråk…i forskning, undervisning och samhälle (s. 481-518). Lund: Studentlitteratur.

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid (Red.). (2013).
Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 270 sidor.

Olofsson, Mikael & Sjöqvist, Lena (2013). Bedömning i svenska som andraspråk. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.),
Svenska som andraspråk ... i forskning, undervisning och samhälle (s. 685-723). Lund: Studentlitteratur.

Saville-Troike, Muriel & Barto, Karen (2017).
Introducing Second Language Acquisition (3. uppl.). Cambridge: Cambridge University press. 229 sidor.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Referenslitteratur

Skolverket (2009).
Gemensam europeisk referensram för språk [elektronisk resurs]: lärande, undervisning och bedömning. Stockholm: Skolverket.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.


Delkurs 4. Den flerspråkiga inlärningssituationen, 7,5 hp

Carlsson, Marie (2013). Sfi och Sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.), Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 817-856). Lund: Studentlitteratur.

Franker, Qarin (2013). Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en flerspråkig kontext. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.),
Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 771-815). Lund: Studentlitteratur.

Gibbons, Pauline (2016).
Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 230 sidor.

Kaya, Anna (2016).
Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur & Kultur. 244 sidor.

Löthagen, Annika & Staaf, Jessica (2009).
Skön litteratur: vägar till läslust och språkutveckling. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 153 sidor.

Skolverket. (2016).
Grundläggande litteracitet: att undervisa vuxna med svenska som andraspråk. Stockholm: Skolverket. 116 sidor.

Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. (2013).
Metodisk veiledning: Lese- og skriveopplæring.// Hämtad från kompetansenorge.no/contentassets/abc176d39fef4bb7908b4e8dba18f63c/kap1_lese_skriveopplaering.pdf. 28 sidor.

Skönlitteratur i samråd med läraren (50-100 sidor).

Läromedel i svenska som andraspråk, ett urval.

Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial.

Referenslitteratur

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Referensmaterial

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden. http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).