KURSPLAN
Svenska I för grundlärare 4-6, 7,5 högskolepoäng
Swedish I for Teachers in Primary School Years 4-6, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: LS1N17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-14
Gäller fr.o.m.: Våren 2017
Version: 1
Diarienummer: HLK 2016/4661-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa kunskap om skolans och lärarens ansvar för undervisning i svenska utifrån aktuella styrdokument (1)
- visa kunskap och medvetenhet om svenskämnets roll och utveckling ur ett historiskt och nutida perspektiv (2)
- visa kunskap om relationen mellan tal- och skriftspråk (3)
- visa grundläggande kunskaper om elevers språk-, tal-, läs- och skrivutveckling (4)
- visa kännedom om orsaker till läs- och skrivsvårigheter (5)
- visa kännedom om flerspråkighet i dagens Sverige och kunna relatera det till villkor för elevers språk-, tal-, läs- och skrivutveckling (6)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna redogöra för svenskdidaktisk forskning och strategier för undervisning och lärande på ett övergripande plan (7)
- visa grundläggande förmåga att kartlägga och analysera elevers läs- och skrivutveckling i relation till aktuella styrdokument som grund för undervisningsplanering på grupp- och individnivå (8)
- kunna använda digitala audiovisuella uttrycksformer i undervisning och kunna reflektera kring förhållandet mellan form och innehåll (9)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- visa insikt om MIK och barns kommunikation via olika medier i och utanför skolan (10)

Innehåll

Undervisningsformer

Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar i mindre och större grupper, gruppövningar, seminarier, egna studier och/eller i studiegrupper. I kursen används webbplattformen PingPong.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För kursbetyget Godkänd krävs att samtliga delmoment i kursen är godkända samt god språkbehandling i tal och skrift. Språket i uppgifter skall vara tydligt och korrekt. För kursbetyget Väl godkänd krävs utöver det som krävs för Godkänd att skriftlig reflektionsuppgift och skriftlig tentamen blir bedömda som Väl godkänd. God språklig framställning och korrekta referenser krävs.

Kursen examineras genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter individuellt och i grupp.

Individuella examina som bedöms med Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd:
Skriftlig reflektionsuppgift, 1,5 hp (Lärandemål 1, 2)
Skriftlig tentamen, 3,5 hp (Lärandemål 3, 4, 5, 6, 7)

Individuella examina som bedöms med Underkänd eller Godkänd:
Workshop, 1 hp (Lärandemål 8)

Gruppexamina som bedöms med Underkänd eller Godkänd:
Gruppuppgift: MIK och digitala verktyg, 1,5 hp (Lärandemål 9, 10)

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Reflektionsuppgift1,5 hpU/G/VG
Tentamen3,5 hpU/G/VG
Workshop1 hpU/G
Gruppuppgift1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisningen sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut via webbplattformen PingPong. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren samt om möjligt en student, publiceras i PingPong samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Anderberg, Eva, Danelius, Lisbeth & Nordheden, Inger (2010). Skolans mellanår -språkutveckling, undervisning och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. S. 11-29, 47-63, 87-145.
Bjar, Louise (2006). Det hänger på språket! Lund: Studentlitteratur, kap. 1, 3, 9, 10, 11, 13, 15 och 16, ca 135 s.
Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur & Kultur. 80 s.
Schmidt, Catarina (2013). Att bli en sån som läser. Barns menings - och identitetsskapaden genom texter. Örebro: Örebro Studies in Education 44. s. 110-152.
Skolinspektionens rapport (2016). Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6. Pdf 17 s. (tillgänglig på internet).
Skolverket (2007). Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet. www.skolverket.se
Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplan i svenska. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2012). Få syn på språket. pdf
Skolverket (2012). Greppa språket. pdf
Skolverket (2012). Nya språket lyfter. Enligt Lgr 11. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. www.skolverket.se.
Skolinspektionen (tillgänglig på internet). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med ett annat modersmål än svenska (2010). Stockholm: Skolinspektionen (tillgänglig på internet).
Sverige 13 (4) s. 241-257.
Thavenius, Jan (1999). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. 90 s.
Wengelin, Åsa & Nilholm, Claes (2013). Att ha eller sakna verktyg - om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 168 s.
Wilson, Carolyn, Grizzle, Alton, Tuazon, Ramon, Akyempong, Kwame & Cheung, Chi-Kim (2011). Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. UNESCO. http:www.unesco.se/utbildningspublikationer/page 3/(pdf) 190 s.
Artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar, ca 70 s.
Kompendium; Tal- läs- och skrivutveckling med metodik, ca 30 s.

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Referensmaterial
Sök- och skrivhjälp (2010). http:/ /hj.se/bibl/sok---skrivhjälp/litteraturreferenser - så skriver du.html
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Plagiathandbok – tips och råd till studenter.
Hämtas via urkund:http:
www.urkund.se/SE/documents/Urkunds_plagiathandbok.pdf