KURSPLAN
Språkutveckling genom estetiska lärprocesser, 7,5 högskolepoäng
Language Development Through Aesthetic Learning Processes, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSEG11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-11-25
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV3
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för teorier och begreppsbildning inom språkutvecklande arbete och estetik
- redogöra för estetiska uttrycksformers bidrag till barns språkutveckling
- beskriva pedagogiska miljöers betydelse för barns språkliga och kommunikativa förmåga

Färdighet och förmåga

- tillämpa två- och tredimensionella skapandetekniker som stöd för ett språkutvecklande arbetssätt
- tillämpa berättande och gestaltning som stöd för ett språkutvecklande arbetssätt
- vidareutveckla pedagogiska miljöer som stöd för ett språkutvecklande arbetssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera och kritiskt granska betydelsen av estetiska lärprocesser i relation till barns språkliga lärande

Innehåll

• Språkutvecklande arbetssätt
• Bildlaborativa övningar i två- och tredimensionella material och tekniker
• Estetiska lärprocesser
• Pedagogisk miljö
• Barns språkliga utveckling
• Berättande och gestaltning

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, ateljéarbete, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller pågående förskollärarutbildning

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en individuell redovisning och två seminarier.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer. För kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl Godkänt på minst 4 hp.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G/VG
Individuell redovisning2,5 hpU/G/VG
Seminarium 11,5 hpU/G/VG
Seminarium 21,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Alnervik, Karin & Lindstrand, Sara H. (Red.). (2020). Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan. Stockholm: Liber. s. 65–79.

Engdahl, Ingrid & Ärlemalm, Eva H. (Red.). (2020). Att bli förskollärare. 2. uppl. Stockholm: Liber. s. 219–254.

Fredriksen, Biljana C. (2015). Förstå med kroppen: barns erfarenheter som grund för allt lärande. 1. uppl. Stockholm: Liber. 384 s.

Hansson, Hege (2018). Att ge form åt förskolans innehåll. Stockholm: Lärarförlaget. 280 s.

Lindstrand, Sara H. (2018). De yngsta barnens teckenskapande [artikel] larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/012_skapa-o-kommunicera/del_03/Material/Flik/Del_03_x_fordjupning/Artiklar/M12_Fsk_03F_02_teckenskapande.docx

Artiklar tillkommer, cirka 100 s.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen