KURSPLAN
Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 högskolepoäng
Social Psychology with Group Processes, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LSGG16
Fastställd av: Utbildningschef 2015-10-28
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-02
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för socialpsykologiska teorier och metoder
- beskriva och förstå innebörden av social perception och social kognition
- demonstrera insikt i begreppet självförståelse och hur självkänslan upprätthålls
- förklara attityder och fördomar
- redogöra för konformitet och grupprocesser
- demonstrera förståelsen av sociala relationer och motiv
- redogöra för aggressivitet och förståelsen av konflikter
- visa en elementär kännedom om forskningsmetoder specifikt i socialpsykologi
- identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och
vardagslivet

Färdighet och förmåga

- tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt
- använda de teoretiska kunskaperna till att kritiskt analysera sociala situationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera socialpsykologiska teorier och ställa dem i relation till vardagliga situationer

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällsvetenskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationen sker i form av en individuell skriftlig tentamen.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Aronson, Elliot, Wilson, Timothy D. & Akert, Robin M. (2012 eller senare uppplaga). Social
psychology. Upper Saddle River, NY: Pearson Education. 576 s.

Utöver angiven kurslitteratur tillkommer vetenskapaliga artiklar ca 20 s. enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur
Hewstone, Miles, Stroebe, Wolfgang & Jonas, Klaus (2015). Introduction to Social Psychology,
(6th ed). Oxford: Wiley-Blackwell. 672 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på den digitala lärplattformen.