KURSPLAN
Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Special Needs Education, Basic Course, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LSGG18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-31
Reviderad av: 2018-11-28
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva och diskutera centrala specialpedagogiska begrepp och deras betydelse i ett historiskt, samhälleligt och vetenskapligt perspektiv
- beskriva exempel på specialpedagogiken som verksamhets- och forskningsområde

Färdighet och förmåga

- diskutera individens identitetsutveckling och behov av särskilt stöd, i relation till specialpedagogiska begrepp samt i relation till nationella och internationella styrdokument
- identifiera, analysera och redogöra för specialpedagogiska behov och stöd i den egna verksamheten
- relatera till relevanta former av samverkan, uppföljning och utvärdering av stödinsatser i den egna verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över eget och andras bemötande och förhållningssätt i mötet med individer i behov av särskilt stöd
- värdera och göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av människors lika värde och rätt till delaktighet

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier vid fem närträffar på Högskolan för lärande och kommunikation.

I övrigt används den digitala lärplattformen Ping Pong för bearbetning av kursinnehållet, erfarenhetsutbyte och diskussioner. I kursen ingår litteraturstudier och kursuppgifter.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom:
- litteraturseminarier med inslag av individuella uppgifter
- en individuell skriftlig inlämningsuppgift

För betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga uppgifter som ligger till grund för bedömning. För betyget Väl Godkänd krävs betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften och betyget Godkänd i övrigt.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination. För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.


En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier3,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahlberg, Ann (2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar. Stockholm: Liber. Antal s. 192

Engwall, Kristina & Larsson, Stig (Red.) (2012). Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur, Antal s. 159

Socialdepartementet (2009). Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hämtas från: http:www.regeringen.se Antal s. 56

Svenska Unescorådet (2006). Salamanca-deklarationen och Salamanca + 10. (Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006). Hämtas från: http:www.unesco.se Antal s. 64

Svensson, Olle & Tideman, Magnus (2007). Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder. Socialmedicinsk tidskrift, 3, 193-204. Antal s. 12

Skolverksmaterial (artiklar från Lärportalen) som kursansvarig förmedlar. Antal s. ca 40

Litteratur som väljs i samråd med kursansvarig. Antal s. ca 300

Referensmaterial:
Aktuella styrdokument för studenternas verksamhetsområden. (Skol-, Diskriminerings-, Socialtjänst-, LSS-, Hälso- och sjukvårdslagen, läroplaner etc.)

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).


Vid behov av inläsning av litteratur: Kontakta kursansvarig.