KURSPLAN
Samhällskunskap för ämneslärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng
Civics for Secondary School Subject Teachers, 61-90 credits, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LSHN10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-04-17
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SH1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för vetenskapsteorier samt teorier om lärande som är relevanta för samhällskunskapsämnet och samhällskunskapsundervisning
- beskriva politiska teorier
- redogöra för utvecklingsteorier och centrala begrepp
- förklara och beskriva olika perspektiv, begrepp och teorier inom internationella relationer
- redogöra för och ge exempel på olika perspektiv på och strategier för samhällsutveckling i en globaliserad värld

Färdighet och förmåga

- designa och iscensätta en undervisningssekvens i samhällskunskap utifrån teoretisk grund
- utforma en forskningsöversikt och formulera vetenskapliga frågeställningar
- analysera och argumentera för olika politiskt teoretiska ståndpunkter och perspektiv
- reflektera över samspelet mellan politiska idéer, teorier och den samtida samhällsutvecklingen
- förstå och förmedla samspelet mellan idé- och samhällsutveckling
- jämföra politiska teorier
- söka information, kritiskt bearbeta och analysera utvecklingsdata samt presentera dessa
- analysera frågor utifrån teoretiska perspektiv inom internationella relationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över olika förhållningssätt till undervisning som inbegriper såväl teorier om lärande och undervisning som beprövad erfarenhet
- diskutera kring strategi och design för genomförande av vetenskapliga undersökningar
- problematisera hur ett vetenskapligt arbete är utformat och hur vetenskapliga frågeställningar formuleras med utgångspunkt i ämnesdidaktisk forskning
- analysera och argumentera för olika teoretiska ståndpunkter och perspektiv på internationella relationer
- kritiskt reflektera över olika politiska åsiktsriktningar och ideologiers innebörd
- kritiskt reflektera över processer och strukturer inom internationella relationer
- förhålla sig kritiskt till vad utveckling kan innebära genom olika perspektiv och utvecklingsdata

Innehåll

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik III, 7,5 hp
Civics, Education and Learning III, 7.5 credits

Läsning över hel termin parallellt med övriga ämnesstudier. Delkursen avser att länka samman övriga delkurser via behandling av hur det ämnesteoretiska innehållet kan gestaltas i samhällskunskapsundervisning.

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
• Vetenskapsteori och samhällsvetenskaplig metod
• Teorier med betydelse för undervisning och lärande i samhällskunskapsämnet
• Lektionsdesign
• Variationsteoretiska begrepp

Examination
Delkursen examineras genom två individuella muntliga presentationer och individuella skriftliga inlämningsuppgifter uppdelat på 2,5 hp respektive 5 hp där den första består av författandet av en ämnesinriktad forskningsöversikt, och den andra består av genomförandet av en undervisningssekvens, muntligt och skriftligt.

Delkurs 2: Statsvetenskap: Politisk teori, 7,5 hp
Political Science: Political Theory, 7.5 credits

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
• Centrala politiska teorier, och idéer utifrån statsvetenskapliga perspektiv
• Samspelet mellan politiska teorier och den samtida samhällsutvecklingen
• Texter om jämlikhet, rättvisa, makt, demokrati och frihet

Examination
Delkursen examineras genom en individuell muntlig- och skriftlig inlämningsuppgift samt en avslutande individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 3: Internationella relationer, 7,5 hp
International Relations, 7.5 credits

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
•Centrala teorier, begrepp och perspektiv inom internationella relationer
•Ekonomiska och politiska relationer mellan olika aktörer på den internationella arenan
•Perspektiv på internationellt samarbete och konflikter

Examination
Delkursen examineras genom en individuell muntlig presentation och individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 4: Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, 7,5 hp
Development Studies: Global Perspectives and Local Livelihoods, 7.5 credits

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
• Perspektiv och teorier kopplade till strategier för utveckling
• Hållbar utveckling, globalisering, genus, fattigdom och försörjning
• Granskning och värdering av samhällsvetenskapliga texter och metoder

Examination
Delkursen examineras genom en individuell muntlig- och skriftlig inlämningsuppgift samt en avslutande individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Undervisningsformer

Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt individuell handledning. Den didaktiska/metodiska undervisningen löper parallellt under hela kursen och examineras löpande genom seminarier och inlämningsuppgifter. I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Samhällskunskap, 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Samhällskunskap, 31-60 hp varav delkursen uppsats, 7,5 hp ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt fem individuella muntliga presentationer och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl godkänd på minst 17,5 hp där Väl godkänd kan erhållas.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Samhällskunskap i teori och praktik III: Individuell muntlig och skriftlig inlämningsuppgift 12,5 hpU/G/VG
Samhällskunskap i teori och praktik III: Individuell muntlig och skriftlig inlämning 25 hpU/G/VG
Statsvetenskap Politisk teori I: Individuell muntlig presentation och skriftlig inlämning2,5 hpU/G
Statsvetenskap Politisk teori II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Internationella relationer I: Individuell muntlig och skriftlig inlämning2,5 hpU/G/VG
Internationella relationer II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Utvecklingsstudier globala perspektiv och lokal försörjning II: Individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpU/G/VG
Utvecklingsstudier globala perspektiv och lokal försörjning I: Individuell muntlig och skriftlig inlämning2,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på digital lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Delkurs 3 Internationella relationer och delkurs 4 Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning ges på engelska.

Kurslitteratur

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik III, 7,5 hp
Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 488 s.

Larsson, Staffan (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier.,2005, Nordisk Pedagogik,25 (1),s.16-35.

Lo, Mun Ling. (2014). Variationsteori för bättre undervisning och lärande. Lund: Studentlitteratur. 257 s. (i urval ca 200 sidor)

Långström, Sture. & Virta, Arja (2016). Samhällskunskapsdidaktik: utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligttänkande. Lund: Studentlitteratur. 280 s. (ca 150 sidor)

Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 17 s.

Kompletterande material tillkommer, ca 100 s.

Delkurs 2: Politisk teori, 7,5 hp
Beckman, Ludvig, Carbin, Maria, Mörkenstam, Ulf, Näsström, Sofia, Reinikainen, Jouni & Wendt Höjer, Maria (2009). Texter i samtidapolitisk teori. Malmö: Liber. 441 s. (valda delar ca 260 s).

Beckman, Ludvig & Mörkenstam, Ulf (Red.) (2016). Politisk teori. Malmö: Liber. 366 s.

Hallberg, Peter, Jansson, Maria & Ulf Mörkenstam (Red.) (2009). Elva texter i politisk teori. Lund: Liber. 295 s. (valda delar ca 110 s).

Kompletterande material tillkommer, ca 150 s. Texter på engelska kan förekomma.

Delkurs 3: Internationella relationer, 7,5 hp
Beeson, Mark. & Bisley, Nick (2017). Issues in 21st Century World Politics. London: Macmillan Education UK. Ca 300 s.

Reus-Smit, Christian (2020) International relations: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. Ca 180 s.

Kompletterande material tillkommer. Ca 300 s.

Delkurs 4: Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, 7,5 hp
Giddens, Anthony & Sutton, Philip W. (2017). Essential concepts in sociology. 8:th edition. Malden, MA: Polity. App 150 pages.

Momsen, Janet H. (2020). Gender and Development. London: Routledge. Ca 300 s.

Williams, Glyn, Meth, Paula & Willis, Katie (2014). Geographies of Developing Areas. The Global South in a changing World. New York: Routledge. Ca 250 s.

Artiklar, kompendiematerial samt referenslitteratur tillkommer, ca 200 s.


Referensmaterial
Karlsson, Ola (Red.) (2017). Svenska skrivregler. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber

Thurén, Torsten (2013). Källkritik. Stockholm: Liber.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i kursens aktivitet på den digitala lärplattformen.