KURSPLAN
Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp, 30 högskolepoäng
Civics for Secondary School Subject Teachers, 31-60 credits, 30 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LSHN16
Fastställd av: Utbildningschef 2017-06-27
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SH1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för ämnesdidaktiska kunskaper inom samhällskunskapsämnet såsom bedömning och betygsättning, källkritiskt tänkande och planeringsstrategier för undervisningen
- redogöra för metoder inom samhällsvetenskaplig forskning
- redogöra för det svenska rättssystemet
- redogöra för forskningsrön inom kriminologi
- redogöra för kunskaper och insikter i samhälls- och privatekonomins problem och begrepp
- redogöra för hur den Europeiska unionen och internationell ekonomi är relaterade till varandra
- redogöra för Sveriges moderna ekonomiska historia
- redogöra för mediers roll och framväxt i samhället
- redogöra för den svenska offentlighetsprincipen i teori och praktik

Färdighet och förmåga

- tillämpa undervisningsmetoder för hur ett innehåll kan gestaltas i samhällskunskapsämnet
- tillämpa vetenskapliga metoder
- reflektera över hur vetenskapliga traditioner påverkar forskning
- hantera juridiska rätts- och värderingsfrågor
- analysera effekterna av olika finans-, penning-, valuta- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder utifrån olika marknadsekonomiska teorier
- analysera medier och deras funktion i samhället

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över läromedel och hur dessa kan användas i undervisningen
- kritiskt reflektera över hur ett källkritiskt förhållningssätt kan användas i undervisning
- kritiskt reflektera över hur ett jämställdhetsperspektiv kan användas i undervisningssituationer
- kritiskt reflektera över vad utveckling kan innebära genom olika perspektiv och utvecklingsdata
- kritiskt förhålla sig till rättssystemets villkor för den enskilde, för samhället i dess helhet och specifikt för skolan
- söka och kritiskt granska relevant information utifrån samhällsekonomiska företeelser
- kritiskt diskutera området medier och demokrati utifrån ett vetenskapligt perspektiv
- kritiskt granska och värdera samhällsvetenskapliga texter och metoder

Innehåll

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik II, 5 hp
Social Studies, Education and Learning II, 5 credits

Innehåll
• Ämnesdidaktiska dimensioner inom samhällskunskapsämnet
• Undervisning ur ett jämställdhetsperspektiv
• Ämnesanknuten medie- och informationskunnighet
• Samhällsvetenskapliga metoder

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas. För betyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga uppgifter i kursen. För betyget Väl godkänd krävs också Väl godkänd på två av fyra uppgifter.

Delkurs 2: Lag och rätt, 5 hp
Justice and Law, 5 credits

Innehåll
• Det svenska rättssystemet, dess författning och tillämpning
• Forskning kring kriminalitet

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. Betyget på denna ligger till grund för betyget i delkursen.

Delkurs 3: Samhällsekonomi, 7,5 hp
Economics, 7.5 credits

Innehåll
• Samhällsekonomins villkor
• Ekonomiska teorier och modeller
• Ekonomisk historia

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift som seminariebehandlas. För betyget Godkänd krävs Godkänd på båda examinationerna. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Delkurs 4: Medier och demokrati, 5 hp
Media and Democracy, 5 credits

Innehåll
• Massmediers roll i samhället med fokus på svenska förhållanden
• Mediers funktion i förhållande till samhälle och medborgare i ett förändringsperspektiv
• Medier i den digitala tidsåldern
• Politikens medialisering

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en praktisk övning kring handlingars offentlighet. För betyget Godkänd krävs Godkänd på båda examinationsuppgifterna. För betyget Väl godkänd krävs också Väl godkänd på den individuella skriftliga salstentamen.

Delkurs 5: Uppsats, 7,5 hp
Thesis, 7.5 credits

Innehåll
• Författande av en uppsats, utformad i enlighet med samhällsvetenskapliga principer
• Försvar av uppsats
• Opposition på uppsats

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom att studenten vid seminarium försvarar sin uppsats, genomför opposition samt närvarar vid ytterligare fyra uppsatsseminarier. Såväl kvaliteten på uppsatsen som opposition ligger till grund för betygssättningen.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Kursen bygger på Samhällskunskap, 1–30 hp (grundnivå), och utgör en del i utbildningen till ämneslärare i Samhällskunskap. Kursen syftar till att utveckla ökade kunskaper och färdigheter för undervisning i Samhällskunskap för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Härmed avses ämneskunskaper och färdigheter, som inbegriper ett reflekterande arbetssätt i såväl undervisning som i planering och utvärdering av undervisning.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgången kurs Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska vara godkänt eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Examination sker genom seminarier, individuella skriftliga inlämningsuppgifter, individuella skriftliga tentamina samt uppsatsseminarium. God språkbehandling, struktur och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga delkurser. För kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på minst 15 hp där delkursen Uppsats 7,5 hp måste ingå.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Individuella skriftliga inlämningsuppgifter5 hpU/G/VG
Delkurs 2: Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG
Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG
Delkurs 3: Individuell skriftlig inlämningsuppgift2,5 hpU/G/VG
Delkurs 4: Individuell skriftlig tentamen4,5 hpU/G/VG
Delkurs 4: Skriftlig inlämningsuppgift i grupp0,5 hpU/G
Delkurs 5: Uppsats7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik II, 5 hp
Arevik, Sten & Hartzell, Ove (2015). Att göra tänkandet synligt: En bok om begreppsbaserad undervisning. Stockholm: Liber. 251 s.

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. Urval.

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Urval.

Långström, Sture & Virta, Arja (2016). Samhällskunskapsdidaktik: utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. 280 s. (150 s.)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Skolverket. 70 s.

Skolverket (2014). Bedömningsstöd i samhällskunskap. (elektronisk resurs) 30 s.

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. 39 s.

Skolverket (2017). Gymnasieskola 2011, Gy 11. Stockholm: Skolverket. 280 s.

Skolverket (2018). Bedömning och betygssättning. Stockholm: Skolverket. 54 s.

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 299 s.

Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 17 s.

Kompendiematerial tillkommer. 150 s.

Delkurs 2: Lag och rätt, 5 hp
Bernitz, Ulf (2017). Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder. (14 uppl.) Stockholm: Wolters Kluwer. 269 s.

Lundberg, Konrad, Schüldt, Johan, Rother-Schirren, Theddo, Lagerstedt, Anders, Calleman, Catharina, Nordell, Per Jonas, Persson, Annina H., Radetzki, Marcus & Zila, Josef (2019). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt. (5 uppl.) Stockholm: Sanoma utbildning. 630 s.

Nilsson, Marco (2019). Juridik i professionellt lärarskap: Lagar och värdegrund i den svenska skolan (4.e uppl.). Malmö Gleerups. 180 s.


Delkurs 3: Samhällsekonomi, 7,5 hp
Eklund, Klas (2017). Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomi. Lund: Studentlitteratur. 500 s.

Artiklar och kompendium tillkommer. 200 s.

Delkurs 4: Medier och demokrati, 5 hp
Strömbäck, Jesper (2014). Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation. Lund: Studentlitteratur. 250 s.

Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014). Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet. Stockholm: Ekerlids. 380 s.

Delkurs 5: Uppsats, 7,5 hp
Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. Urval.

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Urval.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 300 s.

Thurén, Torsten & Werner, Jack (2019). Källkritik. Stockholm: Liber. 270 s.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns på den digitala lärplattformen.