KURSPLAN
Skapande skrivande, 7,5 högskolepoäng
Creative Writing, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: LSKG15
Fastställd av: Utbildningschef 2017-11-06
Reviderad av: Utbildningschef 2018-11-28
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: SV1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse

- kunna redogöra för ett urval av verktyg som kan få igång skrivandet
- kunna karaktärisera ett antal litterära genrer och deras särdrag
- kunna förstå och övergripande beskriva några teoretiska modeller som belyser karaktärer och berättande

Färdighet och förmåga

- kunna tillämpa erhållen kunskap i egen producerad text
- kunna urskilja styrkor och brister i andras texter, på en språklig, textuell och stilistisk nivå
- kunna uttrycka konstruktiv kritik kring hur en text kan förbättras

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kunna värdera estetiska kvaliteter i en text på en grundläggande nivå
- kunna kritiskt läsa och analysera text på en grundläggande nivå

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av distansföreläsningar och för studenten tre uppgifter: diskussionsforum, skrivövningar och responsgrupper.

I kursen används den digitala lärplattformen Ping Pong och Zoom.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen baseras på aktiviteterna i de 5 momenten:

1) diskussionsforum där man reflekterar över föreläsningar och sekundärlitteratur,
2) egna producerade texter,
3) responsarbete.

Varje moment är examinerande.

Uppgifterna skrivs individuellt och kommenteras i grupp. Moment 1 är knutet till lärandemål 1, samt lärandemål 4-8. Övriga moment är främst knutna till lärandemål 2-8. För betyget G krävs visad aktivitet i de 5 momentens 3 uppgifter, samt god behandling av aktuella inlämningsuppgifter utifrån de aspekter som momentet fokuserar.

För betyget G på hela kursen krävs att alla moment är genomförda.

Undervisning, kurslitteratur och egna producerade texter utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftliga examinationsuppgifter 11,5 hpU/G
Skriftliga examinationsuppgifter 21,5 hpU/G
Skriftliga examinationsuppgifter 31,5 hpU/G
Skriftliga examinationsuppgifter 41,5 hpU/G
Skriftliga examinationsuppgifter 51,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Duras, Marguerite. (2014). Att skriva. Lund: Ellerströms förlag. Ca 100 s.

Elleström, Lars. (1999). Lyrikanalys: En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 179 s.

Granwald, Therése (2019). Kreativt skrivande: Grundbok i Litterärt skapande. Lund: Studentlitteratur. 218 s.

Lagercrantz, Olof. (2011) [nyutg.]. Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Bonnier pocket. Ca 60 s.

Queneau, Raymond (2005). Stilövningar. Bakhåll. Ca 100 s. (sök vid bibliotek och antikvariat.nu, samt direkt från förlaget Bakhåll)

Rosengren, Richard. (2011). Karaktärer, repliker och dialog. Lund: Studentlitteratur. Ca 100 s.

Kompendier med skönlitterära exempel. Tillhandahålls av kursansvarig. Ca 150 s.

Referenslitteratur:

Björck, Staffan (1983). Romanens formvärld: studier i prosaberättarens teknik. 7. uppl. Stockholm: Natur och kultur.

King, Stephen (2006). Att skriva: en hantverkares memoarer. [Ny utg.] Malmö: Bra Böcker AB.

Küchen, Maria. (2007). Att skriva börjar här: Version 2.0. Stockholm: Ordfront.Lindqvist, Karl & Norin, Elisabet (2000). I textens rum: om konsten att skriva. Jönköping: Brain Books.

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).