KURSPLAN
Socialpedagogik, 7,5 högskolepoäng
Social Pedagogy, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSPG18
Fastställd av: Utbildningschef 2017-12-01
Gäller fr.o.m.: Våren 2018
Version: 1
Diarienummer: HLK 2017/4817-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva och diskutera socialpedagogikens grunder och dess relationella dimensioner
- beskriva möjligheter och hinder för inkludering av marginaliserade individer och grupper i samhället

Färdighet och förmåga

- tolka och reflektera över socialpedagogikens särart och utmaningar
- urskilja och jämföra olika slags behov och förutsättningar i mötet mellan individ, grupp och samhälle

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt värdera och diskutera olika normer och förhållningssätt i mötet med den andra
- problematisera och kritiskt diskutera hur förutsättningar för inkludering av marginaliserade individer och grupper i samhället kan möjliggöras

Innehåll

• Socialpedagogikens grunder
• Pedagogikens sociala och relationella dimensioner
• Unga i riskzonen
• Normkritiska perspektiv
• Normaliseringsprincipen
• Kritiska perspektiv på diagnostisering
• Salutogena och inkluderande perspektiv på lärande

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom litteraturseminarier samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella inlämningsuppgiften.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Litteraturseminarium 11,5 hpU/G
Litteraturseminarium 21,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift14,5 hpU/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Aspelin, Jonas (2012). How Do Relationships Influence Student Achievement? Understanding Student Performance from a General, Social Psychological Standpoint. International Studies in Sociology of Education, 22(1), 41-56. 15 s.

Bromseth, Janne & Darj, Frida (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Uppsala universitet. 290 s.

Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne (2014). Socialpedagogik – pedagogiskt socialt arbete. Malmö: Liber. 183 s.

Hedegaard, Joel & Hugo, Martin (2017). Social dimensions of learning - The experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 256–268. 12 s.

Hugo, Martin (2013). Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem (Vol. 2013:1). Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 148 s.

Nirje, Bengt (1994). The Normalization Principle and Its Human Management Implications. The International Social Role Valorization Journal, 1(2), 19–23. 4 s.

Stenberg, Henrik & Isenberg, Bo (Red.). (2013). Relationell socialpsykologi. Malmö: Liber. 295 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden. http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen (PingPong).