KURSPLAN
Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling, 7,5 högskolepoäng
Special Needs Education Perspectives on Mathematical Development, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSPK19
Fastställd av: Utbildningschef 2018-11-13
Gäller fr.o.m.: Våren 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva elevers matematiklärande och matematikutveckling
- redogöra för innebörden av specialpedagogiska begrepp, exempelvis differentiering, inkludering och tillgänglighet

Färdighet och förmåga

- planera, genomföra och analysera en kartläggning inom matematik på gruppnivå
- utforma matematikundervisning med utgångspunkt i den gjorda kartläggningen och med målet att kunna möta alla elevers varierande behov

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska metoder och material för kartläggning och bedömning av matematiksvårigheter
- diskutera och kritiskt reflektera över orsaker till matematiksvårigheter utifrån skol-, grupp- och individnivå
- kritiskt reflektera över utformning av extra anpassningar och särskilt stöd inom matematikundervisning
- kritiskt reflektera över sin egen kunskapsutveckling och sitt kompetensbehov

Innehåll

• Möjligheter/styrkor och hinder för matematikutveckling
• Matematikängslan och blockeringar i matematik
• Främjande, förebyggande och stödjande matematikundervisning
• Inkluderande undervisning i matematik
• Differentiering och pedagogisk tillgänglighet inom matematikundervisning
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Kartläggnings- och bedömningsmaterial

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen och genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom litteraturseminarier där också individuella inslag ingår. Dessutom examineras en individuell redovisning av en fältuppgift samt en individuell, skriftlig inlämningsuppgift.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer. För kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på de examinationsuppgifter där betyget VG kan uppnås.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier2,5 hpU/G
Individuell redovisning2,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift2,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Boaler, Jo (2011). Elefanten i klassrummet – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Stockholm: Liber. (185 s)

Ljungblad, Ann-Louise & Lennerstad, Håkan (2012). Matematik och respekt: matematikens mångfald och lyssnandets konst. Stockholm: Liber. (328 s)

Lunde, Olav (2011). När siffrorna skapar kaos: Matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber. (180 s)

Ljungblad, Ann-Louise & Lennerstad, Håkan (2012). Matematik och respekt: matematikens mångfald och lyssnandets konst. Stockholm: Liber. (328 s)

Roos, Helena (2016). Inclusion in Mathematics – The Impact of the Principal. I L. Lindenskov (Red.), Special Needs in Mathematics Education (s.107-122). Aarhus: Danish School of Education, Aarhus University. (16 s)

Skolinspektionen (2016). Skolans arbete med extra anpassningar. Kvalitetsgranskningsrapport. Stockholm: Skolinspektionen. (29 s)

Skolverket (2014a). Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. (78 s)

Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen. Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket. (62 s).

Artiklar som finns publicerade på Skolverkets Lärportal. Hämtas från larportalen.skolverket.se (ca 40-50 s)

Valbar litteratur som inkluderar minst en avhandling eller en vetenskaplig artikel (ca 100 s)

Referensmaterial

McIntosh, Alistair (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. (s 1-60 samt s 93-100)

Skolverket (2013). Diamant. Diagnoser i matematik. Årskurs 1-9. Stockholm: Skolverket. Hämtas från www.skolverket.se

Skolverket (2018). Bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1-3. Stockholm: Skolverket. Hämtas från www.skolverket.se

Nationella och internationella styrdokument.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.