KURSPLAN
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap, 7,5 högskolepoäng
Social Study Subjects for Teachers in Primary School Years 4-6 - Civics, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LSSN17
Fastställd av: Utbildningschef 2018-04-27
Reviderad av: Utbildningschef 2019-04-17
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 4
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: UV2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa sådana kunskaper om centrala begrepp, teorier, metoder och frågeställningar inom ämnet samhällskunskap, som krävs för undervisning i grundskolans årskurs 4-6
- visa kunskap om demokrati som idé och bärande princip i det svenska samhället med internationella utblickar
- visa kunskap om det svenska samhällets uppbyggnad vad gäller politik, förvaltning och social struktur
- visa kunskap om innebörden av samhällskunskapsämnets didaktik

Färdighet och förmåga

- tillämpa ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv genom att gestalta och anpassa ämnesinnehåll i samhällskunskapsämnet för undervisning i grundskolans årskurs 4-6
- visa grundläggande förmåga att tillämpa mötesteknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt analysera och problematisera samhällsfrågor kring demokratiska fri- och rättigheter respektive former av förtryck och förföljelser
- visa förmåga att förstå komplexiteten i hur samhällsfrågor kan beskrivas och uppfattas

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och didaktiska övningar.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Examinationen sker genom:
- Individuell skriftlig tentamen
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium
- Grupplaboration

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga uppgifter samt god språkbehandling i tal och skrift. För kursbetyget Väl godkänd krävs därutöver Väl godkänd på individuell skriftlig tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen4 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift med seminarium2,5 hpU/G
Grupplaboration1 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen ingår som valbar kurs i inriktningen 4-6 i grundlärarprogrammet. Det innehåller fyra översiktliga kurser om 7,5 hp, en för vart och ett av ämnena historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.

Kurserna syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter för undervisning i samhällsorienterande ämnen i grundskolans årskurs 4-6. Härmed avses ämneskunskaper samt färdigheter som inbegriper ett reflekterande arbetssätt i såväl undervisning som i planering och utvärdering av undervisning.

Kurslitteratur

Goldberg, Ted (red) (2010). Samhällsproblem. Lund: Studentlitteratur. 120 s.

Jönsson, Anders & Odenstad, Christina (2014). Bedömning i SO: för grundskolan. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. (i urval om cirka 30 sidor)

Larsson, Hans Albin (2013). Vår demokratis värdegrund : Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna. Eksjö: Ordförrådet. 100 s.

Odenstad, Christina (2014). Ämnesdidaktik för SO-ämnena: för grundskolan. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. (i urval om cirka 40 sidor)

Odenstad, Christina (red.) (2017). Samhällskunskap för lärare 4-9. (Första upplagan). Malmö: Gleerups

Olson, Maria & Irisdotter, Sara (red.) (2016). SO-undervisning på mellanstadiet: forskning och praktik. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. (kapitel 1 & 7 om cirka 40 sidor)

Petersson, Olof (2017). Svensk politik. Stockholm: Norstedts Juridik AB. Upplaga 8. 190 s.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. Stockholm: Fritzes förlag. 39 s.

Skolverket (2013). Att förstå sin omvärld och sig själv: samhällskunskap, historia, religion och geografi. Stockholm: Skolverket. (i urval om cirka 25 sidor)

Valfri aktuell debattbok, ca 300 s.

Referenslitteratur
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes förlag. (Valda delar) 20 s.

Skolverket (2011). Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning. Stockholm: Fritzes förlag. 44 s.

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.

För inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.