KURSPLAN
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare, 7,5 högskolepoäng
The School System and Teachers' Profession in a Changing Society for Secondary School Subject Teachers, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LSUR28
Fastställd av: Utbildningschef 2019-04-12
Reviderad av: Utbildningschef 2020-03-27
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 3
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Undervisningsområdet
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- förklara hur utbildningsväsendets olika aktörer och den samhälleliga kontexten påverkar läroplaners innehåll och inriktning

Färdighet och förmåga

- reflektera över innebörden av utvärdering och utveckling på olika nivåer i skolsystemet
- tolka och kommunicera skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska värderingarna samt en hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över didaktikens grundläggande frågor
- kritiskt reflektera över fenomenen skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i ett föränderligt samhälle, med särskilt fokus på hållbar skolutveckling
- diskutera begreppet yrkesetik, samt identifiera och diskutera yrkesetiska aspekter och dess betydelse för lärares undervisningspraktik
- kritiskt reflektera över kunskapsmätningar och resultatjämförelser utifrån kunskap om epistemologi, vetenskapsteori och vetenskaplig metod
- problematisera frågor om den kunskap och de värderingar som legitimeras genom formuleringar i läroplanens alla delar, och relatera dessa till ett didaktiskt perspektiv
- problematisera föränderligheten i skolans och lärares samhälleliga uppdrag

Innehåll

• Skolans uppdrag att förmedla de värden som formuleras i läroplanens kapitel 1 utifrån läroplansteori samt dess didaktiska betydelse för lärares undervisningspraktik
• Jämförelse mellan skolans uppdrag så som det är formulerat i läroplanens olika delar med avseende på måluppfyllelse och utvärdering av måluppfyllelse
• Den kunskap och de värderingar som legitimeras genom läroplanens formuleringar ur ett historiskt och didaktiskt perspektiv
• Skolsystemets olika aktörer och deras påverkan på skolans styrning och innehåll
• Hur skolans organisation och professionens villkor förändras som en konsekvens av samhällelig förändring
• Uppföljning, utvärdering och utveckling på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå
• Innebörden av systematik i kvalitetsarbete och skolutveckling
• Etiska begrepp med relevans för skolans uppdrag och lärarens profession
• Förhållandet mellan lärarens egna värderingar, styrdokument och undervisningspraktik
• Kunskapsmätningar och resultatjämförelser, nationellt och internationellt
• Kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling som ligger till grund för resultatmätning och jämförelser

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 150 hp inom ämneslärarprogrammet varav 37,5 hp UVK måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom fyra seminarier.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på Seminarium 4 samt ett av de övriga examinationerna där Väl godkänd kan erhållas.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium 11 hpU/G
Seminarium 21 hpU/G/VG
Seminarium 31 hpU/G/VG
Seminarium 44,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Anderström, Helena (2017). Lärares samtal om etik. Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena. Licentiatuppsats. Jönköping University. 136 s.

Bornemark, Jonna (2018). Det omätbaras renässans?: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Första upplagan). Stockholm: Volante. 282 s.

Colnerud, Gunnel (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber. 196 s.

Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (2017). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. 384 s.

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2017). Lärande, skola, bildning. Stockholm: Natur & Kultur. 150 s.

Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. 2 uppl. Malmö: Gleerup Utbildning AB. 213 s.

Styrdokument och annat aktuellt material från Skolverket samt ett antal vetenskapliga artiklar tillkommer.

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i kursens aktivitet på den digitala lärplattformen.