KURSPLAN
Svensk politik, 7,5 högskolepoäng
Swedish Politics, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: LSVG18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-21
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: ST2
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för den svenska politikens utveckling under de senaste 200 åren
- redogöra för olika begrepp och teoretiska perspektiv rörande hur svensk politik studeras, diskuteras och analyseras

Färdighet och förmåga

- formulera och besvara problemställningar i enlighet med statsvetenskaplig metod och teori
- analysera politiska och administrativa institutioners uppbyggnad och samhälleliga funktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- hantera argumentation och retorik rörande politiska frågor och forskningsområden
- formulera och motivera en självständig politisk ståndpunkt

Innehåll

• Svensk politisk historia
• Studiet av den politiska styrelsens organisering
• Demokratiskt samhällsliv och medborgarskap
• Olika politiska perspektiv på den politiska processen, statsskicket, statsorganens roll, kommuner, regioner, politiska partier och privata aktörer
• Det svenska statsskicket och deltagandet i den Europeiska unionen

Undervisningsformer

Undervisningen sker på distans i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift2,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Montin, Stig & Granberg, Mikael (2013). Moderna kommuner. (4. uppl.). Malmö: Liber. 161 s.

Möller, Tommy (2015). Svensk politisk historia – Strid och samverkan under tvåhundra år. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 344 s.

Norén Bretzer, Ylva (2017). Sveriges politiska system. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 351 s.

Övrig litteratur i form av artiklar och kompendier, max 200 s. Distribueras via lärplattform.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.