KURSPLAN
Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp, 15 högskolepoäng
Swedish as a Second Language 2, 46-60 credits, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LSVK11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-10-15
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%)
Ämnesgrupp: SS1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva inlärares språk ur ett fonetiskt perspektiv
- beskriva ett minoritetsspråk i Sverige ur ett genetiskt, ekologiskt och typologiskt perspektiv
- identifiera karaktäristiska och särskiljande drag i det svenska språket
- beskriva svenska som andraspråk som forskningsfält utifrån teori och empiri

Färdighet och förmåga

- tillämpa didaktiska kunskaper i uttalsundervisningen
- urskilja likheter och skillnader mellan det svenska språket och ett minoritetsspråk i Sverige
- självständigt genomföra en empirisk undersökning
- tillämpa teorier i ett vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över didaktiska val i uttalsundervisningen
- kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten

Innehåll

Delkurs 1, Svenskans struktur i ett kontrastivt perspektiv 7,5 hp
The structure of the Swedish language from a cross linguistic perspective 7.5 credits

Innehåll
• Svenska språkets uppbyggnad i ett kontrastivt perspektiv
• Svenskt uttal i ett didaktiskt perspektiv
• Analys av muntligt språk
• Minoritetsspråk i Sverige ur ett genetiskt, ekologiskt och typologiskt perspektiv

Examination
Examinationer genomförs i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Delkurs 2, Fördjupningsarbete 7,5 hp
Assignment 7.5 credits

Innehåll
• Kritisk granskning av vetenskapliga texter
• Metoder och teorier inom andraspråksforskning
• Empirisk datainsamling och analys
• Vetenskapligt skrivande

Examination
Examination genomförs i form av en uppsats.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Svenska som andraspråk om 45 hp

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och uppsats.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinerande moment och för kursbetyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på samtliga examinerande moment som kan bedömas med Väl Godkänd.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 12,5 hpU/G
Delkurs 1: Seminarium 11 hpU/G
Delkurs 1: Individuell skriftlig inlämningsuppgift 23 hpU/G/VG
Delkurs 1: Seminarium 21 hpU/G/VG
Delkurs 2: Uppsats7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Delkurs 1

Abrahamsson, Niclas (2013). Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.). Svenska som andraspråk – i forskning, samhälle och undervisning, (s. 85-120). Lund: Studentlitteratur. 27 s.

Andersson, Lars-Gunnar (2001). Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber. 96 s.

Ekberg, Lena (2013). Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, (s. 259-280). Lund: Studentlitteratur. 17 s.

Ekerot, Lars-Johan (2011). Ordföljd Tempus Bestämdhet. Malmö: Gleerups förlag. Del 2 och 3. 250 s.

Källström, Roger (2012). Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. 221 s.

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela (2007). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur. Kap. 3-6, 162 s.

Philipsson, Anders (2013). Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.). Svenska som andraspråk – i forskning, samhälle och undervisning, (s. 121-150). Lund: Studentlitteratur. 25 s.

Rosenqvist, Håkan (2007). Uttalsboken: svenskt uttal i praktik och teori. Stockholm: Natur & Kultur. 96 s.

Zetterholm, Elisabeth & Tronnier, Mechtild (2017). Perspektiv på svenskt uttal: fonologi, brytning och didaktik. Lund: Studentlitteratur. 150 s.

Ca 100 sidor litteratur tillkommer.

Referenslitteratur

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber.

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. Stockholm: Liber.


Delkurs 2

Lagerholm, Per (2010). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Ca 500 sidor litteratur väljs och läses med anknytning till valt fördjupningsområde.

Referenslitteratur

Dysthe, Olga, Hertzberg, Froydis & Hoel Lokensgard, Torlaug (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Hammarberg, Björn (2013). Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.). Svenska som andraspråk – i forskning, samhälle och undervisning, (s. 27-84). Lund: Studentlitteratur.

Mackey, Alison & Gass, Susan, M (2012). Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide. Malden, MA: Blackwell Publishing, Ltd.

Mitchell, Rosamund, Myles, Florence & Marsden, Emma (2013). Second Language Learning Theories. (3 uppl.). London: Routledge.

Rosén, Jenny & Wedin, Åsa (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv. Stockholm: Liber.

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Wedin, Åsa & Musk, Nigel (2010). Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referensmaterial

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen