KURSPLAN
Teorier och aktuell forskning i Globala studier, 7,5 högskolepoäng
Theories and Current Research in Global Studies, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LTAN16
Fastställd av: Utbildningschef 2018-02-16
Gäller fr.o.m.: Våren 2018
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FU1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Globala studier

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera aktuell forskning i området globala studier med fokus på något av följande tematiska områden: migration och integration, fred och konflikt eller hållbar utveckling
- redogöra för alternativa teoretiska perspektiv på frågeställningar i globala studier särskilt i ämnena geografi, sociologi och statsvetenskap

Färdighet och förmåga

- kritiskt granska problem i området globala studier
- samla, bearbeta, analysera samt presentera aktuell forskning i området globala studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt värdera och diskutera alternativa samhällsvetenskapliga teoriers tillämpbarhet på problemställningar i globala studier

Innehåll

• Aktuell forskning och teorier med relevans för globala studier
• Samhällsvetenskapliga teorier rörande migration och integration, fred och konflikt eller hållbar utveckling

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar individuellt eller i grupp.
I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om 60 hp i Globala studier (grundkurser 30 hp, från år 1 och 2 samt 30 hp fortsättningskurser i minst två av programmets tematiska profiler) inom programmet Internationellt arbete, inriktning Globala studier eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.
Kursen examineras genom författande och presentation av en skriftlig litteraturöversikt som förbereds i par eller enskilt samt examineras individuellt i seminarium genom muntlig diskussion och opposition.

För godkänt betyg ska skriftlig litteraturstudie samt deltagande i seminarium med opposition och diskussion av annans arbete vara godkända.

För väl godkänt betyg ska skriftlig litteraturstudie vara godkänd med bedömningen hög kvalitet samt deltagande i seminarium med opposition och diskussion av annans arbete vara minst godkänt.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut.
Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Granskning och urval av vetenskaplig litteratur görs genom sökningar i databaser för att identifiera aktuell forskning inom valt problemområde. 7-20 artiklar för djupare analys väljs ut i samråd med handledare med inriktning mot tematiskt område inom globala studier beroende på om uppgiften genomförs individuellt eller i par.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.