KURSPLAN
Tillämpningsarbete företagsekonomi, 7,5 högskolepoäng
Thesis in Business Administration, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LTFK17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-05-11
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FE1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Företagsekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för ett urval av metoder och teorier relevanta för företagsekonomisk forskning, med inriktning mot personalvetenskapliga frågeställningar
- förklara betydelsen av forskningsöversikten/litteraturstudie för vetenskaplig forskning
- redogöra för ett aktuellt forskningsområde inom personalvetenskapliga frågeställningar, inom ämnet företagsekonomi

Färdighet och förmåga

- avgränsa ett problemområde med relevans för personalvetenskapliga frågeställningar inom ämnet företagsekonomi
- använda databaser relevanta för forskning inom företagsekonomi och personalvetenskap för informationssökning
- sammanställa relevant forskning inom valt problemområde på ett vetenskapligt vedertaget sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska och värdera vetenskapliga rapporter
- delta i vetenskaplig argumentation på ett konstruktivt sätt

Innehåll

Kursen förbereder studenter för kommande uppsatsarbete. I kursen ingår att identifiera och definiera ett problemområde lämpligt för undersökning (inom företagsekonomi med fokus på personalvetenskap), att genomföra litteratursökning, att skriva en forskningsöversikt kopplat till området som identifierats, samt att försvara liksom opponera på forskningsöversikter. I kursen ingår:

Undervisningsformer

Undervisningen sker genom seminarier kring studenternas texter samt grupphandledning. Studenterna skriver forskningsöversikten parvis.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfället som den sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 37,5 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i Företagsekonomi och genomgången kurs Vetenskapsteori och metod, Företagsekonomi I, 7,5hp

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationen omfattar följande delar:Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Erikson, Martin G. (2015). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 111 s.

Hegeland, Signe (2007). Akademisk argumentation. Att skriva övertygande uppsatser. Malmö: Liber. s. 54

Jesson, Jill., Matheson, Lydia. & Lacey, Fiona M. (2011). Doing your literature review: traditional and systematic techniques. Los Angeles, Calif. ; London: SAGE s. 175

Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel etc tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur
Bryman, Alan & Bell, Emma (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3., [rev.] uppl. Malmö: Liber.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även på kursens digitala lärplattform.