KURSPLAN
Tillämpningsarbete psykologi, 7,5 högskolepoäng
Thesis in Psychology, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LTPK19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- vara förtrogen med för psykologi och personalvetenskap relevanta databaser och informationssökning i dessa
- vara förtrogen med ett urval av metoder inom psykologi för forskning inom personalvetenskapliga frågeställningar
- vara förtrogen med forskningsöversikt som vetenskaplig metod
- visa kunskap om ett aktuellt forskningsområde inom personalvetenskapliga frågeställningar inom ämnet psykologi

Färdighet och förmåga

- avgränsa ett problemområde med relevans för personalvetenskapliga frågeställningar inom ämnet psykologi
- sammanställa relevant forskning inom valt problemområde på ett vetenskapligt korrekt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kritiskt granska och värdera vetenskapliga rapporter
- visa förmåga i vetenskaplig argumentation

Innehåll

Kursen förbereder studenter för kommande uppsatsarbete. I kursen ingår att identifiera och definiera ett problemområde lämpligt för undersökning (inom psykologi med fokus på personalvetenskap), att genomföra litteratursökning, att skriva en forskningsöversikt kopplat till området som identifierats, samt att försvara liksom opponera på forskningsöversikter. I kursen ingår:

Undervisningsformer

Undervisningen sker genom seminarier kring studenternas texter samt grupphandledning. Studenterna skriver forskningsöversikten parvis.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfället som den sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 37,5 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i Psykologi och genomgången kurs Vetenskapsteori och metod, Psykologi I 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

Kursen examineras genom en parvis författad uppsats i form av en forskningsöversikt.

I examinationen ingår följande delar:
För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Erikson, Martin G. (2015 eller senare upplaga). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 111 s.

Hegeland, Signe (2007 eller senare upplaga). Akademisk argumentation. Att skriva övertygande uppsatser. Malmö: Liber. 54 s.

Jesson, Jill., Matheson, Lydia. & Lacey, Fiona M. (2011 eller senare upplaga). Doing your literature review: traditional and systematic techniques. Los Angeles, Calif. ; London: SAGE. 175 s.

Utöver angiven kurslitteratur tillkommer litteratur som berör ämnesområdet för forskningsöversikten enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur
APA6-manualen: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association. (270 s).

Bryman, Alan (2011 eller senare upplaga). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl.
Malmö: Liber. (690 sidor).

Vetenskapsrådet. (2002 eller senare upplaga). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på den digitala lärplattformen.