KURSPLAN
Upptäck antropologi - mänskliga utmaningar, 30 högskolepoäng
Discover Anthropology - Human Challenges, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LUAG11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-11-25
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SO2
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera antropologins centrala forskningsfält och tillämpningsområden
- beskriva och förklara antropologins grundläggande begrepp, teorier och metoder

Färdighet och förmåga

- använda antropologiska begrepp, teorier och metoder för att studera sociala och kulturella fenomen
- tillämpa ett kritiskt antropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera hur globaliseringen påverkar människor och samhällen, ur antropologiska perspektiv
- jämföra olika teorier om hur biologi och kultur är relaterade till varandra och hur dessa formar mänskligt beteende och uppfattningar
- diskutera samtida sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga utmaningar för en hållbar utveckling, ur antropologiska perspektiv

Innehåll

• Centrala forskningsfält och tillämpningsområden
• Grundläggande begrepp, teorier och metoder
• Relationer mellan biologi, miljö, kultur och mänskliga beteenden och uppfattningar
• Globaliseringens påverkan på olika samhällen
• Antropologiska perspektiv på hållbar utveckling

Undervisningsformer

Undervisningen sker på distans via kursens digitala lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs betyget Väl Godkänd på minst 18hp, inklusive Individuell skriftlig inlämningsuppgift 9.

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 12,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 22 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 33 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 43 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 53 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 63 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 73 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 83 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift 97,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Abraham, Janaki (2010). Wedding Videos in North Kerala: Technologies, Rituals, and Ideas about Love and Conjugality. Visual Anthropology Review. (10 s.)

Alphonce, Maria (2006). Äktenskap i Adana, Turkiet. Attraktion eller arrangemang? (Kandidatuppsats, Linköpings universitet). (32 s.)

Archambault, Caroline S. (2011). Ethnographic Empathy and the Social Context of Rights: ”Rescuing” Maasai Girls from Early Marriage. American Anthropologist. Vol 113, No 4 (11 s.)

Arman Azadi, Valizadeh, Leila, Zamanzadeh, Vahid, O’Connor, Tom, Negarandeh, Reza, Taghinejad, Hamid (2017). Maintaining Equilibrium: Socialization and Gendered Identities of Iranian Male Nurses. The Journal of Men’s Studies. Vol 25, Issue 3. (21 s.)

Berggren, Åsa (2005). Repatriering på gott och ont: debatt om utlämning av benmaterial. Fornvännen. Journal of Swedish Antiquarian Research. 100. (3 s.)

Björklund, Stéphanie & Malmio, Irja (2017). ”Jag är inte en kvinnlig kadett. Jag är en kadett på Karlberg”. En kvalitativ studie om kvinnliga kadetters upplevelse av sin situation på Militärhögskolan Karlberg under studierna vid Officersprogrammet och i Försvarsmakten (Kandidatuppsats,Försvarshögskolan). (38 s.)

Bojs, Karin (2015-2018). Artiklar ur Dagens Nyheter. (30 s.)

Buyandekgeryin, Manduhai (2007). Dealing with uncertainty: Shamans, marginal capitalism, and the remaking of history in postsocialist Mongolia. American Ethnologist. Vol 34, No 1. (20 s.)

Bysell, Lisa & Grundström, Linnea (2015). Hållbar matkonsumtion. En undersökning av studenters relation, åsikter och vanor gällande miljömässigt hållbar matkonsumtion (Kandidatuppsats, KTH). (28 s.)

Ellegård, Kajsa (2014). Fullt upp från morgon till kväll. Linköping University Post Print. Originalpublikation i Venue, 2014. (10 s.)

Franzén, Angelica & Olsson, Sofie Olsson (2013). Upplevelsen av att vara manlig sjuksköterska. En kvalitativ intervjustudie med manliga sjuksköterskor verksamma inom svensk sjukvård (Kandidatuppsats, Linnéuniversitetet). (19 s.)

Guevara, B. (2014). Segregation - utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder: Ett kunskapsunderlag om segregation inom projekt KAIROS. (Mistra Urban Futures Paper 2014:3). Gothenburg: Mistra Urban Futures. (57 s.)

Hart Yellowman, Connie (1996). “Naevahoo’ohtseme” – We are going back home: The Cheyenne repatriation of human remains – a woman’s perspective. St. Thomas Law Review. Vol 9. (13 s.)

Haviland, William A. Prins, Harald E.L., McBride, Bunny, Walrath, Dana (2016). Cultural Anthropology. The Human Challenge. Fifteenth ed. Cengage Learning. (480 s.)

Hole, Brian (2007). Playthings for the Foe: The Repatriation of Human Remains in New Zealand. Public Archaeology. Vol 6, No 1. (22 s.)

Jones, D. Gareth & Harris, Robyn J. (1998). Archaeological Human Remains. Scientific, Cultural, and Ethical Considerations. Current Anthropology. Vol 39, No 2. (11 s.)

Kamb, A., Svenfelt, Å., Carlsson-Kanyama, A., Parekh, V. och Bradley, K. (2019). Att äta hållbart? En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära. Mistra Sustainable Consumption, Rapport 1:2. Stockholm: KTH. (35 s.)

Langdon, Esther Jean (2016). The Revitalization of Yajé Shamanism among the Siona: Strategies of Survival in Historical Context. Anthropology of Consciousness. Vol 27, Issue 2. (23 s.)

Larsson, Jörgen (red.) (2015). Hållbara konsumtionsmönster. Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens miljöpåverkan idag och 2050. Rapport 6653, Naturvårdsverket. (73 s.)

Low, Setha M. (1996). Spatializing Culture: The Social Production and Social Construction of Public Space in Costa Rica. American Ethnologist. Vol 23, No 4. (18 s.)

Minnhagen-Alvsten, Monika (2002). Reflexioner kring återförande av kulturarv till dess ursprungsplats. Nordisk Museologi. Vol 2. ( 8 s.)

Morley, Louise, Angervall, Petra, Berggren, Caroline, Dodillet, Susanne (2018). Re-purposing fika: rest, recreation or regulation in the neoliberalized Swedish University? European Journal of Higher Education. (13 s.)

Newcomb, Rachel (2006). Gendering the City, Gendering the Nation: Contesting Urban Space in Fes, Morocco. City & Society. Vol 18, Issue 2. (23 s.)

Nowicka, Magdalena (2018). I don't mean to sound racist but…” Transforming racism in transnational Europe. Ethnic and Racial Studies. Vol 41, No 5. (17 s.)

Persson, Alma (2010). ”Framåt gubbar!” Genus och militär praktik i ett internationellt insatsförband. Tidskrift för genusvetenskap. Nr 1-2. (18 s.)

Peterson, Anna (2017). Staden för dig som vill något. En antropologisk analys av segregation och gentrifiering av Södra Hamnen, Helsingborg (Kandidatuppsats, Uppsala universitet). (30 s.)

Rodman, Sarah O., Palmer, Anna M., Zachary, Drew A., Hopkins, Laura C., Surkan, Pamela J. (2014). ”They Just Say Organic Food is Healthier”: Perceptions of Healthy Food among Supermarket Shoppers in Southwest Baltimore. Culture, Agriculture, Food and Environment. Vol 36, Issue 2. (9 s.)

Sabine T. Koeszegi, Zedlacher, Eva, Hudribusch, Réne (2014). The War against the Female Soldier? The Effects of Masculine Culture on Workplace Aggression. Armed Forces & Society. Vol 40, Issue 2 (25 s.)

Serafinelli, Elisa (2017). Analysis of Photo Sharing and Visual Social Relationships. Instagram as a Case Study. Photographies. Vol 10, No 1. (20 s.)

Smedley, Audrey & Smedley, Brian D. (2005). Race as Biology Is Fiction, Racism as a Social Problem Is Real. American Psychologist. Vol 60, No 1. (10 s.)

Sorensen, André (2009). Neighbourhood Streets as Meaningful Spaces: Claiming Rights to Shared Spaces in Tokyo. City & Society. Vol 21, Issue 2. (22 s.)

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen