KURSPLAN
Utomhuspedagogik - höst, 7,5 högskolepoäng
Outdoor Education - Autumn, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LUHG18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-03-19
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området (50%) och samhällsvetenskapliga området (50%)
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva hur naturen kan användas som undervisningsrum
- redogöra för utomhuspedagogikens teoretiska grund, dess forskning och förutsättningar för lärande

Färdighet och förmåga

- planera, genomföra och utvärdera utomhuspedagogiska lektioner eller lärande aktiviteter
- tillämpa integration av läs-, skriv-, matematikutvecklingen samt de estetiska ämnena i den pedagogiska verksamheten utomhus

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera och problematisera ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt i undervisningen
- kritiskt reflektera över utomhuspedagogikens arbetssätt

Innehåll

• Naturpedagogik
• Skolskogen som plats för lärande
• Att lära in – utomhus

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och utomhusaktiviteter.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom ett litteraturseminarium, gruppredovisningar av utomhusaktiviteter samt en individuell inlämningsuppgift.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl godkänt på den individuella inlämningsuppgiften. Närvaro krävs på minst hälften av utomhusaktiviteterna.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium0,5 hpU/G
Gruppredovisningar2 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift15 hpU/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Dahlgren, Lars, Sjölander, Sverre, Strid, Jan Paul, Szcepanski, Anders (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla – när närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur. 205 s.

Lundegård Iann, Wickman, Per-Olof, Wohlin, Ammi (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 209 s.

Lättmna-Masch, Robert, Wejdmark, Mats (2007). Att lära in ute året runt. Falun: Outdoor teaching. 312 s.

Sellgren, Germund (2005). Naturpedagogik. Västerås: Ekelunds förlag AB. 248 s.

Skolverket (2017). Läroplaner för grundsärskolan Lgr11. Stockholm: Skolverket. Cirka 20 s.

Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Cirka 20 s.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.