KURSPLAN
Utvecklingspsykologi – ett interpersonellt perspektiv på människans livslånga utveckling, 7,5 högskolepoäng
Developmental Psychology – An Interpersonal Perspective of Human Development through Life, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LUIG10
Fastställd av: Utbildningschef 2020-10-15
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva utvecklingspsykologiska processer och utvecklingskriser under individens livstid
- redogöra för individens kognitiva utveckling samt individens utveckling av emotionsreglering och empati
- redogöra för betydelsen av anknytningsteori samt interaktionen mellan anknytning och biologiska markörer i relation till individens kognitiva, sociala och emotionaella utveckling

Färdighet och förmåga

- samanfatta människans kognitiva, emotionella och sociala utveckling
- reflektera över anknytningsteorins roll i männsikans utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera utvecklingspsykologiska processer under individens livstid
- kritiskt reflektera över människans utveckling ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv
- kritiskt reflektera över människans utveckling och individuella skillnader utifrån sociala, emotionella och kognitiva aspekter
- jämföra och kritiskt reflektera över interaktionen mellan anknytning och biologiska markörers betydelse för individens utveckling

Innehåll

• Utvecklingspsykologi från spädbarn till vuxenliv
• Relationen mellan anknytning och biologisk, social, kognitiv och emotionell utveckling
• Teori gällande utvecklingskriser- och konflikter
• Interpersonella utvecklingspsykologiska processer

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grund för examination.

Kursen examineras genom en muntlig grupptentamen och en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på båda examinationerna, och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Muntlig grupptentamen2,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Cassidy, Jude & Shaver, Phillip R. (2016). Handbook of Attachment. Theory, Research and Clinical Applications (3rd ed. Edited by Cassidy, J. & Shaver, Phillip R.). New York, NY: The Guilford Press. S. 1068.

Havnesköld, Leif & Risholm Motander, Pia (2009). Utvecklingspsykologi (3rd ed.). Stockholm: Liber AB. S. 384

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen