KURSPLAN
Magisteruppsats i Pedagogik, 15 högskolepoäng
Thesis in Education, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LUPT27
Fastställd av: Utbildningschef 2016-05-16
Gäller fr.o.m.: Våren 2017
Version: 1
Diarienummer: HLK 2016/1954-313
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna beskriva och diskutera det aktuella forskningsfältet utifrån teori och empiri
- kunna använda databaser för informationssökning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- självständigt genomföra en empirisk undersökning
- kunna tillämpa teorier i ett vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten
- visa god förmåga i akademisk argumentation
- framföra väl grundad kritik på vetenskapliga texter

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker genom seminarier kring studenternas uppsatsmanus samt genom handledning individuellt eller i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 90 hp med huvudområde pedagogik eller motsvarande eller lärarutbildning/förskollärarutbildning om minst 180 hp. Därtill krävs ett självständigt arbete om 15 hp och genomgången kurs om 15 hp i vetenskaplig metod på avancerad nivå eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Studenterna författar enskilt en uppsats. För godkänt resultat krävs dessutom att studenterna försvarar sin uppsats samt opponerar på någon annans uppsats. Vidare ska studenterna delta aktivt i diskussionerna kring uppsatserna.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats15 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Notera att förkunskapskraven gäller för tillträde till kursen och inte för en examen på magisternivå. För en magisterexamen krävs kandidatexamen med huvudområde relevant för den valda inriktninge.

Kurslitteratur

Väljes i samråd med handledare.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).