KURSPLAN
Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier, 7,5 högskolepoäng
Development Studies: Perspectives and Strategies, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LUTN16
Fastställd av: Utbildningschef 2017-06-19
Reviderad av: Utbildningsledare 2018-04-26
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FU1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Globala studier

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- redogöra för olika utvecklingsteorier, dess idéhistoriska utveckling samt hur dessa kan bidra till förståelse av centrala utvecklingsproblem
- redogöra för olika strategier för utveckling och fattigdomsbekämpning och hur dessa kan förstås och analyseras utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv, och utifrån ett genusperspektiv
- identifiera och beskriva relevanta aktörer, institutioner och regelverk för utvecklingsfrågor
- redogöra för samhällsvetenskapliga teorier om sociala rörelser
- redogöra för de mänskliga rättigheternas politiska, juridiska och etiska fundament
- redogöra för det internationella och svenska utvecklingsarbetets mål och strategier

Färdighet och förmåga

- tillämpa grundläggande begrepp och teorier inom utvecklingsområdet
- reflektera över förhållandet mellan social utveckling och mänskliga rättigheter
- tolka information och data avseende kursens problemställningar samt presentera dessa muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- värdera data för att analysera social utveckling
- kritiskt granska kursens innehåll utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Undervisningsformer

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom:

Övnings- och seminarieuppgift, 2,5 hp
Uppgiften förbereds och bearbetas i grupp och examineras individuellt. Uppgiften bedöms som Underkänd eller Godkänd. Uppgiften examinerar lärandemålen avseende färdigheter och förmågor samt förhållningssätt och värderingar enligt ovan.

Tentamen, 5 hp
Individuell tentamen examinerar alla examensmål enligt ovan genom urval av kursinnehållet. Tentamen bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För Godkänt betyg på kursen ska båda delmomenten vara examinerade med minst Godkänd som betyg. För Väl Godkänt betyg på kursen krävs Väl Godkänt betyg på tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Övnings- och seminarieuppgift2,5 hpU/G
Tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Campbell, Patricia J, Mackinnon, Aron S. and Stevens, Christy, R. (2010). An introduction to Global Studies. ISBN: 9781405187367. Wiley-Blackwell. Ca 100 s.

de Vylder, Stefan (2013). Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen. ISBN: 9789189542624. Stockholm: Forum Syds förlag. Ca. 150 s.

Freeman, Michael (2011). Human Rights; and interdisciplinary approach. 2nd edition, ISBN: 0745639666, Cambridge: Polity Press. Ca 212 s.

Giddens, Anthony and Sutton, Philip (2014). Sociologi. ISBN: 9789144092492. Studentlitteratur. Ca 150 s.

Hedenus, Fredrik, Persson, Martin & Sprei, Frances (2018). Hållbar utveckling- nyanser och tolkningar. Lund: Studentlitteratur. Läses i urval. Ca 80 s.

Momsen Henshall, Janet (2009) Gender and Development. ISBN: 9780415775632. Routledge. Ca 100 sidor.


Potter, Robert; Binns, Tony; Elliot, Jennifer A.; Nel, Etienne & Smith, David W. (2018). Geographies of Development: An introduction to development studies. New York: Routledge. Urval.

Williams, G; Meth, P & Willis, K (2014) Geographies of Developing areas. The Global South in a changing world. ISBN: 9780415643894. New York: Routledge. Ca 220 s


Artiklar, kompendiematerial samt referenslitteratur tillkommer. Ca 200 s.


Texter om internationellt utvecklingsarbete. Sidas hemsida, Regeringens hemsida, FNs hemsida mm.
Litteraturreferenser:

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.