KURSPLAN
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK), 15 högskolepoäng
Evaluation and Development and School Located Studies III for Teachers in School-Age Educare, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LUUN17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-09-06
Reviderad av: 2020-09-23
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning (70%) och undervisningsområdet (30%)
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G2F

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1: Utvärdering och utveckling, 4,5 hp
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 10,5 hp

Delkurs 1: Utvärdering och utveckling, 4,5 hp
Evaluation and Development, 4.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- kritiskt reflektera över innebörden av utvärdering och utveckling på olika nivåer i skolsystemet - såsom individuell, organisations- och samhällsnivå i ett nationellt och internationellt perspektiv samt relationen dem emellan
- på ett fördjupat sätt redogöra för relationen mellan kontinuerlig uppföljning av elevers lärande och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
- på ett fördjupat sätt diskutera hur undervisning inom fritidshemmet kan utvärderas systematiskt och utvecklas i syfte att optimera elevers möjligheter att lära
- på ett fördjupat sätt och med ett professionellt språk diskutera skolutvecklingsfrågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera sin egen och andra aktörers roll i skolutvecklande processer, samt hur skolan som organisation möjliggör utvecklande arbete med skolutvecklande processer


Innehåll
• Skolutveckling och skolutvärdering ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv
• Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i skolsystemet
• Metoder och modeller för kvalitetsbedömning och utvärdering
• Professionsdriven skolutveckling baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Examination
Delkurs 1 examineras genom Litteraturseminarium 1,5 hp och gestaltning av systematiskt
kvalitetsarbete inklusive individuell skriftlig inlämning 3 hp.

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 10,5 hp
School Located Studies, 10.5 hp


Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för att undervisa inom fritidshemmet och (om inte särskilda skäl föreligger) inom studentens tillvalsämne
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för att leda undervisning inom fritidshemmet och (om inte särskilda skäl föreligger) inom studentens tillvalsämne

Färdighet och förmåga
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning självständigt och tillsammans med andra utifrån mål och riktlinjer i styrdokument i såväl fritidshemmet som (om inte särskilda fall föreligger) i tillvalsämnet
- observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till mål och riktlinjer i styrdokument
- kommunicera och förankra skolans värdegrund
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot, elever, kollegor och vårdnadshavare
-tillämpa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande såsom yrket kräver

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt reflektera över sin egen professionella utveckling
- problematisera, kommunicera och förankra skolans värdegrund

Innehåll
Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten
utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser. Studenten gör VFU i såväl fritidshemmet som i tillvalsämnet.

Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Undervisningsformer

Undervisningen i delkurs 1 sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt
och i grupp. För delkurs 2 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU III, se under rubriken Innehåll.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet varav VFU II och 30 hp UVK från termin 1 samt 22,5 hp fritidspedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer
information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning
tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänd på samtliga examinationer där betyget Väl godkänt kan erhållas.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt
kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.
Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Litteraturseminarium1,5 hpU/G
Gestaltning inklusive individuell skriftlig inlämning3 hpU/G/VG
VFU10,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens
slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om
möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till
utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen är den tredje av totalt fyra VFU-perioder.

Jönköping University får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under pågående kurs i de undantagsfall som en student i VFU visat grov oskicklighet. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under moment i utbildningen som förbereder för VFU.

Kurslitteratur

Allelin, Majsa (2019). Skola för lönsamhet - om elevers marknadsanpassade villkor och vardag. (Doktorsavhandling). Lund: Arkiv förlag. s 13-51, 109-315. 261 s.

Björndahl, Cato R.P. (2018). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. 192 s.

Lager, Karin (2015). I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Doktorsavhandling.

Göteborgs universitet: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBUGENSIS. 93 s.

Pihlgren, Ann S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat. Att planera och utvärdera. Lund: Studentlitteratur. 174 s.


Skolverket (2010). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2015). Allmänna råd. Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. Stockholm: Skolverket.

Aktuella kommentarmaterial till läroplanens fjärde del från Skolverket

Aktuella kommentarmaterial till kursplaner från Skolverket


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet