KURSPLAN
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK), 15 högskolepoäng
Development and Assessment and School Located Studies IV for Secondary School Subject Teachers (ES), 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LUVR26
Fastställd av: Utbildningschef 2019-04-12
Reviderad av: Utbildningschef 2020-03-27
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning (70%) och undervisningsområdet (30%)
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: A1N

Innehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1: Utveckling och utvärdering, 4,5 hp
Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV, 10,5 hp

Delkurs 1: Utveckling och utvärdering, 4,5 hp
Development and Assessment, 4.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet å ena sidan och skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete å den andra
- förklara relationen mellan kontinuerlig uppföljning av elevers lärande och utveckling och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
- reflektera över hur man självständigt och kollegialt, systematiskt och med stöd i kvantitativa såväl som kvalitativa forskningsmetoder, kan utvärdera och utveckla undervisning och övrig pedagogisk verksamhet i syfte att optimera alla elevers möjligheter att lära
- reflektera över frågor som rör relationen mellan professionsdriven skolutveckling och lärares kontinuerliga professionella utveckling å ena sidan, och kvalitetsutveckling av undervisning och verksamhet å den andra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera frågor om hur systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling tar sig uttryck i praktiken i relation till värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag i en skola för alla
- problematisera sin egen och andra aktörers roll i skolutvecklande processer, samt hur skolan som organisation möjliggör arbete med skolutvecklande processer
- diskutera och problematisera ett antal skolutvecklingsmodellers teoretiska utgångspunkter och praktiska relevans

Innehåll
• Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på lokal skolnivå, samt relationen till huvudmannanivå och nationell nivå
• Att arbeta utifrån vetenskaplig grund för att åstadkomma beprövad erfarenhet
• Skolnära metoder/modeller för skolutvecklande arbete i praktiken
• Professionsdriven skolutveckling, kollegialt/kollaborativt skolutvecklande arbete
• Att använda kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder i skolutvecklande processer
• Att analysera insamlade data
• Professionellt lärande, lärares utvecklingsmöjligheter inom yrket, lärare i mellanledande positioner
• Uppföljning, utvärdering och utveckling i relation till värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag

Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Kursen examineras genom två seminarier.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV, 10,5 hp
School Located Studies IV, 10.5 credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser

Färdighet och förmåga
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas i aktuellt skolämne
- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning, självständigt och tillsammans med andra
- observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera, kommunicera och förankra skolans värdegrund
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, kollegor, vårdnadshavare och övriga aktörer i och utanför skolan

Innehåll
Delkursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Examination
Examination sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger.

Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har vederbörande rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Undervisningsformer

Undervisningen i delkurs 1 sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. För delkurs 2 verksamhetsförlagd utbildning VFU IV, se under rubriken innehåll.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 150 hp inom ämneslärarprogrammet varav VFU III och 37,5 hp UVK måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på VFU IV samt seminarium 2.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1: Seminarium 11,5 hpU/G
Delkurs 1: Seminarium 23 hpU/G/VG
VFU10,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen är den fjärde av totalt fyra VFU-kurser.

Jönköping University får avbryta en students medverkan under pågående kurs i de undantagsfall som en student under VFU visat grov oskicklighet. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under moment i utbildning som förbereder för VFU. I sådana fall upprättas en individuell studieplan för studenten, se utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Delkurs 1: Utveckling och utvärdering, 4,5 hp
Anderberg, Elsie (Red.). (2016). Skolnära forskningsmetoder. Lund: Studentlitteratur. 220 s.

Hirsh, Åsa (2017). Formativ undervisning: utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus. Stockholm: Natur & Kultur. 146 s.

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2017). Lärande, skola, bildning. Stockholm: Natur & Kultur. 200 s.

Styrdokument och annat aktuellt material från Skolverket samt ett antal vetenskapliga artiklar tillkommer. 50 s.

Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV, 10,5 hp
Skolverket (2011, rev. 2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011, rev. 2018). Läroplan för gymnasieskolan. LGY11. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2011). Allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättning Stockholm:
Skolverket.

Aktuella kommentarmaterial till kurs- och ämnesplaner från Skolverket.


Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet finns i kursens aktivitet på lärplattformen.