KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare F-3, 7,5 högskolepoäng
School Located Studies III for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LV3N16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-06-08
Reviderad av: 2020-03-26
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för att leda undervisning med särskild betoning på för terminen aktuellt undervisningsämne
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för att leda undervisning med särskild betoning på för terminen aktuellt undervisningsämne
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för att leda undervisning

Färdighet och förmåga
- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning självständigt och tillsammans med andra, utifrån mål och riktlinjer i styrdokument
- använda digitala verktyg som stöd i den pedagogiska verksamheten
- tillämpa god kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande så som yrket kräver
- kommunicera och förankra skolans värdegrund
- stimulera varje elevs lärande och utveckling, genom att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter
- observera, dokumentera och analysera elevers lärande i för terminen aktuellt ämne, utifrån mål och riktlinjer i styrdokument

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare
- kritiskt reflektera över sitt behov av ytterligare yrkeskunskaper

Innehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Undervisningsformer

Se Innehåll.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav VFU II samt 30 hp UVK från termin 1 ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examination sker genom skriftlig bedömning av VFU-lärare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.
VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att frånvaro tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte har godkänts vid första tillfället har hon/han rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
VFU7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisningen sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut.

Övrigt

Kursen är den tredje av totalt fyra VFU-kurser.

Jönköping University får avbryta en students medverkan under pågående kurs i de undantagsfall som en student i VFU visat grov oskicklighet. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under moment i utbildningen som förbereder för VFU.

Kurslitteratur

Skolverket (2011, rev. 2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2018). Allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättning. Stockholm: Skolverket.

Aktuella kommentarmaterial till kursplaner från Skolverket

Referenserlitteratur
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (Red.) (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och Kultur.


Litteraturreferenser – så skriver du
Sök- och skrivhjälp (2010). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping. http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/skriva-litteraturreferenser.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet