KURSPLAN
Videoredigering i After Effects, 7,5 högskolepoäng
Video Editing in After Effects, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LVEG19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-27
Reviderad av: Utbildningschef 2019-11-27
Gäller fr.o.m.: Våren 2020
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera och redogöra för den rörliga bildens element med fokus på postproduktion
- redogöra för grundläggande teorier inom visuell kommunikation

Färdighet och förmåga

- planera, genomföra och utvärdera målgruppsanpassade videoproduktioner med fokus på postproduktion
- visualisera produktionsplaner i form av ett bildmanus
- tillämpa redigeringstekniker inom postproduktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera och kritiskt reflektera kring egna och andras videoproduktioner utifrån teorier inom visuell kommunikation
- reflektera över kommunikation ur ett hållbarhetsperspektiv

Innehåll

• Redigeringstekniker inom postproduktion så som chroma keying, kloning, motion tracking, färgkorrigering, textanimering med flera
• Typografi
• Produktionsplanering med bildmanus
• Ljudets betydelse i rörlig bild
• Analys av rörlig bild
• Visuell kommunikation
• Hållbar kommunikation

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av distansföreläsningar, laborativt arbete och övningar individuellt samt feedback och handledning.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella redovisningar.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell redovisning 13,5 hpU/G
Individuell redovisning 24 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till programmet Adobe After Effects.

Kurslitteratur

Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: Om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson. 323 s.

Gyncild, Brie, & Fridsma, Lisa (2019). Adobe After Effects CC: 2019 release (Classroom in a book). San Jose: AdobePress. 200 s.

Vetenskapliga artiklar cirka 50 sidor.

Kompendium 50 sidor. Distribueras via JU:s lärplattform.

Litteratur om Hållbar kommunikation tillkommer cirka 50 sidor.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen