KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare, 7,5 högskolepoäng
School Located Studies III for Preschool Teachers, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LVFN16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-06-08
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-04
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 3
Diarienummer: §20/020
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning
Ämnesgrupp: UV1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa sådana kunskaper i förskoledidaktik, ämneskunskaper och ämnesdidaktik som krävs för att leda undervisning

Färdighet och förmåga

- planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och övrig pedagogisk verksamhet, självständigt och tillsammans med andra
- uppmärksamma och tillägna sig färdigheter i den pedagogiska verksamheten som är värdefulla för yrkesutövningen
- använda digitala verktyg som stöd i den pedagogiska verksamheten
- tillämpa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande såsom yrket kräver
- skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla barn
- kommunicera och förankra förskolans värdegrund

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över egna och andras erfarenheter samt identifiera sitt eget behov av yrkeskunskaper
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, kollegor och vårdnadshavare
- kritiskt reflektera över det pedagogiska arbetet och göra bedömningar utifrån etiska aspekter

Innehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenterna följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens målbeskrivning. VFU:n skall genomföras i för förskollärarexamen relevant verksamhet.

Undervisningsformer

Se Innehåll.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 75 hp inom förskollärarutbildningen varav VFU II och 30 hp UVK från termin 1 samt 30 hp förskolepedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-4) eller motsvarande kunskaper (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationen sker genom skriftlig bedömning av handledare på VFU-platsen, besök av och samtal med utsedd VFU-lärare från högskolan samt VFU-uppgift/er. Lärandemålen konkretiseras i en bedömningsmatris som examinerande VFU-lärare från högskolan får som underlag från handledaren på VFU-platsen. Slutlig bedömning görs av den examinerande VFU-läraren från högskolan.

VFU:n är obligatorisk, vilket innebär att frånvaro tas igen. Frånvaro rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan. Frånsteg från kravet om obligatorisk närvaro kan göras om synnerliga skäl föreligger. Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsade. Om studenten inte godkänts vid första tillfället har studenten rätt att genomföra de verksamhetsförlagda studierna ytterligare två gånger. Vid ett underkännande har studenten rätt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen. En påbörjad VFU-period som avbryts räknas som ett förbrukat tillfälle om inte särskilda skäl föreligger.
Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
VFU7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut..

Övrigt

Kursen är den tredje av totalt fyra VFU-kurser.

Jönköping University får avbryta en students medverkan i VFU under pågående kurs i de undantagsfall som en student i VFU visat grov oskicklighet när vederbörande tillämpat sina färdigheter. Detsamma gäller om grov oskicklighet visats under olika undervisningsformer i utbildningen som förbereder för VFU.

Kurslitteratur

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö: Gleerup. 94 s
Aktuella styrdokument för förskola; skollag, läroplan och barnkonventionen
Aktuella kommentarmaterial från Skolverket
Referenser
Relevant litteratur från tidigare kurser
Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet