KURSPLAN
Videoredigering och rörlig bild, 7,5 högskolepoäng
Video Editing and Video Production, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LVGB19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-11-25
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-29
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera och redogöra för grundläggande filmteorier samt metoder för videoproduktion och videoredigering
- redogöra för den digitala videons tekniska uppbyggnad och dess element

Färdighet och förmåga

- tillämpa grundläggande principer för rörlig bild och videoredigering i en videoproduktion, från idé till färdig produkt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- diskutera och kritiskt reflektera kring den rörliga bildens element i sitt eget och andras arbete
- kritiskt värdera en videoproduktion utifrån vedertagna regler för inspelning och redigering samt utifrån perspektivet hållbar kommunikation

Innehåll

• Grundläggande filmteorier och metoder för videoproduktion och videoredigering
• Den rörliga bildens element
• Dramaturgi
• Kamerateknik
• Grundläggande ljussättning och ljudredigering
• Bildkomponering
• Videoredigeringsanalys
• Hållbar kommunikation

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av distansföreläsningar, laborativt arbete och övningar individuellt samt feedback och handledning.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom två individuella redovisningar samt en individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga examinationer.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell redovisning 12 hpU/G
Individuell redovisning 23 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen2,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profil. Stockholm: Carlsson. 323 sidor.

Dykhoff, Klas (2018). Ljudbild eller synvilla? - en bok om filmljud och ljuddesign. Malmö: Iphigenia Publishing AB. 128 sidor.

Hedenus, Fredrik, Persson, Martin & Sprei, Frances (2018). Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar. Lund: Studentlitteratur. 135 sidor.

Owens, Jim & Millerson, Gerald (2017). Video Production Handbook. New York/London: Routledge. 306 sidor.

Artiklar och kapitelutdrag om ca 50 sidor kan tillkomma.

Referenslitteratur

Benshoff, M Harry (2016). Film and Television analysis - An introduction to Methods, Theories and Approaches. Routledge. 301 sidor.

Mulvey, Laura, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Screen 16:3, 1975. (Nerladdningsbar pdf)

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns på lärplattformen