KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Internationellt arbete, 15 högskolepoäng
Internship - International Work, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LVIN18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-09-05
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FU1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva hur den mottagande organisationen organiserar och finansierar sin verksamhet samt hur verksamheten följs upp, rapporteras och utvärderas

Färdighet och förmåga

- identifiera, formulera och lösa problem och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
- redogöra för och diskutera information, problem och idéer med medarbetare i organisationen och i sammanhang där organisationen verkar
- analysera och diskutera organisationens verksamhet i relation till kunskaper och färdigheter som tillägnats under utbildningen
- visa förmåga att inom inriktningen för utbildningens tematiska profiler och ämnen göra analyser och rekommendationer
- kunna hantera och bemöta problem och övervinna svårigheter som kan uppstå i arbetslivet och/eller under arbete i en annan kulturell kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över sitt förhållningssätt när det gäller samarbete och samverkan i arbetslivet

Innehåll

Kursens innehåll planeras mellan HLK, den enskilda studenten och utsedd handledare inom mottagande organisation efter de förutsättningar och behov som finns och ovan beskrivna lärandemål.

Undervisningsformer

Kursen består av 10 veckors heltids verksamhetsförlagd utbildning förlagd på en organisation, myndighet eller företag. Förberedelse, genomförande och uppföljning av VFU-perioden ska ingå i de tio veckorna. Placering kan vara såväl utomlands som i Sverige.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Förkunskapskrav

Genomgångna terminer 1-4 inom programmet Internationellt arbete varav minst 82,5 hp ska vara godkända kurser.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras med en VFU-rapport som utgår från kursplanens lärandemål och de individuellt utformade lärandemålen som studenten formulerat samt skriftligt omdöme från ansvarig kontaktperson på VFU-platsen.

Sjukfrånvaro under VFU-perioden måste anmälas till handledare/kontaktperson på VFUplatsen. Vid frånvaro sker individuell prövning om ny praktiktid efter samråd mellan VFUansvarig på IA-programmet och handledare/kontaktperson på praktikplatsen. Både före och under VFU-perioden är det studentens ansvar att säkerställa att målen i kursplanen uppfylls.

Om studenten underkänns efter genomgången kurs på ordinarie kurstid har studenten rätt att göra om VFU-perioden eller komplettera med ytterligare en VFU-period på annan tid än den period då kursen normalt ges.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpU/G

Kursvärdering

Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen ingår i utbildningsprogrammet Internationellt arbete och genomförs som verksamhetsförlagd utbildning inom olika organisationer och myndigheter. Kursens syfte är att ge fördjupade erfarenheter och kunskaper i villkor, förutsättningar och möjligheter för organisationer och myndigheter som arbetar med internationella frågor. VFU-perioden ska också ge de studerande möjlighet att etablera kontaktnät inför framtida yrkes- och karriärval.

Kurslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do