KURSPLAN
Vetenskapsteori och metod, psykologi I, 7,5 högskolepoäng
Research Methods in Psychology I, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LVPK17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-05-11
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva de viktigaste vetenskapsteoretiska inriktningarna inom psykologi samt deras betydelse för metodval
- redogöra för begrepp om statistisk deskription och inferens i grundläggande parametriska och icke-parametriska hypotesprövningsmetoder
- redogöra för begrepp i kvalitativ metod, analys och design

Färdighet och förmåga

- operationalisera en empirisk frågeställning inom psykologi genom teoretisk utgångspunkt, design och metodval
- tillämpa grunderna i statistisk deskription och inferens i grundläggande parametriska och icke-parametriska hypotesprövningsmetoder
- tillämpa grundläggande färdigheter i kvalitativ metod, analys och design

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- motivera val av forskningsmetod och design utifrån vetenskapliga och forskningsetiska argument
- reflektera över kunskapens roll i samhället och människans ansvar för hur den används

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 37,5 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i Psykologi.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

Examinationen sker i form av individuell skriftlig tentamen.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut via en lärplattform, exempelvis PingPong. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student (kursutvecklare), publiceras på lärplattformen samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Borg, Elisabet & Westerlund, Joakim. (2012 eller senare upplaga). Statistik för beteendevetare. (3.uppl.) Liber. 560 s. (valda delar)

Bryman, Alan (2011 eller senare upplaga). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 760 s.

Jesson, Jill, Matheson, Lydia & Lacey, Fiona M. (2011 eller senare upplaga). Doing your literature review: traditional and systematic techniques. Los Angeles, Calif. ; London: SAGE. 175 s.

Vetenskapsrådet. (2002 eller senare upplaga). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel etc tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur
APA6-manualen: American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association. (270 s).


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även på kursens digitala lärplattform.