KURSPLAN
Videoreporter, 7,5 högskolepoäng
Video Journalist, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: LVRA18
Fastställd av: Utbildningsledare 2009-12-10
Reviderad av: Utbildningschef 2016-10-24
Gäller fr.o.m.: Våren 2017
Version: 5
Diarienummer: HLK 2016/4106-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området (50%) och tekniska området (50%)
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- beskriva olika aspekter kring bildkomposition och ljudupptagning
- räkna upp estetiska och tekniska aspekter vad gäller redigering av rörlig bild

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- hantera kamera, mikrofon och redigeringsmjukvara tekniskt på ett sådant sätt att bild och ljud blir publicerbara
- tillämpa teoretiska kunskaper om bildkomposition och ljudupptagning i praktiken, både på fältet och i redigeringen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
- jämföra intervjuer gjorda i syfte att användas i TV-inslag
- kritiskt värdera sin egen och andras speakerrösters olika aspekter
- kritiskt värdera utnyttjandet av den rörliga bildens element i inspelade och redigerade TV-inslag

Innehåll

Undervisningsformer

Kursen ges helt på distans via lärplattformen Pingpong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Kursen examineras genom

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Foto- och redigeringsuppgifter3 hpU/G
Individuell skriftlig analys1 hpU/G
Individuell produktion av två inslag3,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Övrigt

Kursen syftar till att de studerande ska få inblick i arbetet som videojournalist på en nyhetsredaktion och få grundläggande kunskaper i att som videojournalist producera tv-inslag och annat rörligt bildmaterial till nyhetsredaktioner.

Kurslitteratur

Eriksson, Geir (2000). Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn. Nesbru: Vett & viten AS. 96 sidor

Gratte, Anders (2007). TV-dramaturgi i det lilla formatet. Lund: Studentlitteratur. 100 sidor

Häger, Björn (2009). Reporter – en grundbok i journalistik. Nordstedts (valda delar). 430 sidor

Artiklar

Videobaserade lärobjekt

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du. http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet.
Interaktiva antiplagiatguiden. http:pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på lärplattformen (PingPong).