KURSPLAN
Vetenskapliga perspektiv och metoder, specialpedagogik, 15 högskolepoäng
Research Perspectives and Methods, Special Needs Education, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: LVSN18
Fastställd av: Utbildningschef 2018-05-18
Gäller fr.o.m.: Hösten 2018
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: PE1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Pedagogik

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- beskriva vetenskapsteoretiska perspektiv och forskningsmetoder
- redogöra för teorier och perspektiv inom det specialpedagogiska forskningsfältet

Färdighet och förmåga

- söka vetenskaplig information inom ett avgränsat forskningsområde
- tillämpa metoder för insamling och analys av såväl kvantitativa som kvalitativa data
- upprätta en forskningsplan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska och värdera vetenskapliga texter
- kritiskt reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

• Vetenskapsteori
• Teorier och perspektiv inom det specialpedagogiska fältet
• Datainsamlingsmetoder och analyser av kvalitativa och kvantitativa data
• Informationssökning och källkritik
• Forskningsetik
• Vetenskapligt förhållningssätt
• Forskningsprocessen och upprättande av forskningsplan

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp inom specialpedagogik.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Kursen examineras genom
- två litteraturseminarier (totalt 3,5 hp)
- en gruppuppgift med individuella inslag, som redovisas vid ett seminarium (fältuppgift med insamling och analys av kvantitativa data, 3,5 hp)
- en individuell skriftlig inlämningsuppgift, som redovisas vid ett seminarium (fältuppgift med insamling och analys av kvalitativa data 3,5 hp)
- en individuell skriftlig inlämningsuppgift (forskningsplan) som redovisas vid ett seminarium där såväl försvar av det egna arbetet som opponering på en annan students arbete ingår (4,5 hp).

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer samt god språkbehandling i tal och skrift. För kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på de individuella, skriftliga inlämningsuppgifterna.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium I och II3,5 hpU/G
Seminarium III3,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift I3,5 hpU/G/VG
Individuell skriftlig inlämningsuppgift II4,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Ahlberg, Ann (Red.). (2009). Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. (368 s.)

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap? om vikten av problem och teori i forskningsprocessen (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. (165 s.)

Eliasson, Annika (2013). Kvantitativ metod från början (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. (161 s.)

Fangen, Katrine (2005). Deltagande observation. Stockholm: Liber. (320 s.)

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (Red.). (2014). Handbok i kvalitativ analys (2:a uppl.). Stockholm: Liber. (288 s.)

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. (412 s.)

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtas från: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (84 s.)

Doktorsavhandlingar inom specialpedagogik (ca 200 s.)

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Referenslitteratur

Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.