KURSPLAN
Copywriting, 7,5 högskolepoäng
Copywriting, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LWCN19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-09-30
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: MK1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- definiera stilistik och språksituation i text (1)

Färdighet och förmåga

- tillämpa korrekt kreativt skrivande på svenska för olika medier och olika målgrupper (2)
- tillämpa korrekt formellt skrivande på svenska för olika medier och målgrupper (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- bedöma egen och andras skrivprocess (4)
- bedöma egna och andras texter (5)

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/ handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Godkända kurser inom programmets huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap om minst 45 hp (eller motsvarande kunskaper) samt genomgångna kurser Kommunikation, reklam och marknad, 7,5hp, Strategic Brand Management, 7,5 hp och Projekt– och produktionsledning, 7,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Kursen examineras genom:
- Skriftlig inlämning stilistik (mål: 1, 2, 4, 5)
- Seminarium typografi (mål: 2, 3)
- Litteraturseminarium (mål: 1, 4)
- Skriftlig inlämning, kortare reklamtext (mål: 1, 2)
- Skriftlig inlämning, observera och beskriva (mål: 1, 2)
- Skriftlig inlämning, kreativt skrivande (mål: 3, 5)
- Skriftlig inlämning, reflektion (mål: 2, 4)

För betyget VG på kursen krävs VG på samtliga 2 examinationsmoment som bedöms med VG samt G på övriga

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift stilistik1 hpU/G/VG
Seminarium, Typografi0,5 hpU/G
Seminarium, Litteratur1 hpU/G
Skriftlig inlämning, kortare reklamtext1 hpU/G
Skriftlig inlämning, observera och beskriva1 hpU/G
Skriftlig inlämning, kreativt skrivande1,5 hpU/G/VG
Skriftlig inlämning, reflektion1,5 hpU/G

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

Althoff, Johan (1999). Det mesta är osagt: en bok om språkets uttrycksmöjligheter. 2. uppl. Stockholm: Alfabeta. (145 s).

King, Stephen (2010). On writing: a memoir of the craft. New York: Scribner. (271 s).

Malmsten, Bodil (2016). Så gör jag: konsten att skriva. Stockholm: Modernista. (286 s).

Rilke, Rainer Maria (2015). Brev till en ung poet. 1. utg. Stockholm: Wolf & Theory (64 s).

Åkerberg, M., Wiklander, C. (2011). Sälj det med ord!: Konsten att skriva reklam. Malmö: Roos & Tegnér. (280 s).

Kompendium, ca 20 sidor.
Kompendium Stilistik, ca 100 sidor.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden//

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns i kursens aktivitet på lärplattformen.