KURSPLAN
Introduktion i entreprenöriell ekonomi 1, 7,5 förutbildningspoäng
Introduction to Entrepreneurial Business Administration 1, 7.5 Pre-education credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: PIEX00
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-05-20
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Utbildningsnivå: Förberedande nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FE1
Fördjupning: XXX

Lärandemål

Efter genomförd kurs kommer studenten att:

Kunskap och förståelse

1. Kunna uppvisa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring.
2. Kunna uppvisa kunskap om hur olika idéer kan utvecklas till affärsverksamhet.
3. Kunna uppvisa kunskap om olika faktorer som påverkar etableringsprocessen för nya företag.
4. Kunna uppvisa kunskap om affärsplanens roll vid erhållande av riskkapital.

Färdighet och förmåga

5. Ha förmåga att upprätta grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler.
6. Kunna välja och använda företagsekonomiska metoder och bedöma deras användbarhet.
7. Visa eget ansvar och förmåga att genomföra projekt efter samråd med handledare, och inom givna tidsramar.
8. Visa förmåga att upprätta och utveckla en affärsidé och affärsplan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Lärandemålen som berör värderingsförmåga och förhållningssätt genomsyrar och understryker undervisningsmetodiken i hela kursen, och är inte specifika för någon delkurs eller examination.
• Reflektion över den egna utvecklingen av färdigheter och förmågor, själv och i grupp.
• Kritisk utvärdering av relevant information kopplad till kursens olika delar.

Innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll utgörs av grundläggande kunskaper inom företagsekonomi och entreprenörskap tillsammans med delmoment som berör marknadsföring och redovisning.
Kursen innehåller följande moment:
Företagsekonomi, med företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering, budgeteringsformer, bokföring, bokslut och redovisning och finansiering.
Entreprenörskap, affärsplan och etableringsprocessen, med företagsformer, affärsidé, affärsplan och projektmetodik.
Marknadsföring och produkter, med metoder, etiskt ansvar och lag samt immaterialrätt.
Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Undervisningsformer

Kursens huvudsakliga undervisningsformer utgörs av föreläsningar och workshops samt övningar och annan handledning i mindre grupp.
Aktivt deltagande är obligatoriskt vid alla examinationsmoment. Kursbetyget ges endast när alla kursmoduler blivit godkända.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examinationen består av skriftliga och muntliga uppgifter i olika former. Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 fupA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

För genomförande av kursen måste studenten klara samtliga lärandemål, totalt 7,5 förutbildningspoäng.

Kurslitteratur

Marton, Jan. (2013). Redovisning: förståelse, teori och principer (senaste uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Skärvad P-H., Olsson J. (2015). Företagsekonomi 100 Faktabok (19 uppl.). Malmö: Liber AB.
Referenslitteratur tillhandahålls på individuell och helgruppsbasis. Specialutvecklade läromedel, övningar och annan obligatorisk läsning delas ut av undervisande lärare eller föreläsare tillsammans med föreläsningsmaterialet.