KURSPLAN
Introduktion i ledarskap och organisation – Framtidens ledare, 7,5 högskolepoäng
Introduction to Leadership and Organisation – Leaders of the Future, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: PILF00
Fastställd av: VD 2020-06-22
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FE1
Fördjupning: GXX

Lärandemål

Efter genomförd kurs kommer studenten att:

Kunskap och förståelse

1. Ha kännedom om begrepp, teorier och modeller inom ledarskap och organisation.
2. Kunna beskriva olika typer av ledarskap, olika organisationsformer och hur båda påverkar varandra och verksamheten.
3. Kunna identifiera och problematisera ledarskapet i organisation samt föra resonemang om ledarskap utmaningar inom organisation.

Färdighet och förmåga

4. Uppvisa förmåga att diskutera frågor om ledarskap och organisation.
5. Uppvisa förmåga att leda och organisera en verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Lärandemålen som berör värderingsförmåga och förhållningssätt genomsyrar och understryker undervisningsmetodiken i hela kursen, och är inte specifika för någon delkurs eller examination.
• Reflektion över den egna utvecklingen av färdigheter och förmågor, själv och i grupp.
• Kritisk utvärdering av relevant information kopplad till kursens olika delar.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om och förmåga att på ett grundläggande sätt tillämpa begrepp, teorier och modeller inom ledarskap och organisation. Detta innefattar å en sida olika grundläggande ledarskap karaktärsdrag, färdigheter, beteende, och stilar samt å den andra sida olika grundläggande organisationens karaktärsdrag runt organisationskultur, organisationsstruktur och organisation strategi. Kopplingen mellan ledarskap och organisation utforskas för att kunna diskutera hur individer och grupper i organisation fungerar, kommunicera, samverkan tillsammans för att skapa värde i verksamhet. Utmaningar för ledarskapet i organisation diskuteras som till exempel motivation, konflikthantering, kulturellmångfald, hierarkier och makt. Kunskapsunderlaget i kursen ger grundläggande förmåga att diskutera frågor om ledarskap och organisation och förmåga att leda och organisera en verksamhet.
Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Undervisningsformer

Kursens huvudsakliga undervisningsformer utgörs av föreläsningar och workshops samt övningar och annan handledning i mindre grupp.
Aktivt deltagande är obligatoriskt vid alla examinationsmoment, såsom diskussioner och seminarier. Kursbetyget ges endast när studentens aktiva deltagande har blivit godkänt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examinationen består av skriftliga och muntliga uppgifter i olika former, i grupp och individuellt.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

För genomförande av kursen måste studenten klara samtliga lärandemål, totalt 7,5 förutbildningspoäng.

Kurslitteratur

Börjesson, M., Rehn, A. (2009). Makt (senaste uppl.) Malmö: Liber

Nilsson, N., Andersson, J-O. (2015). Ledarskap och organisation, Fakta och övningar. Stockholm: Liber

Sveningsson, S., Alvesson, M. (2010) Ledarskap. Stockholm: Liber

Yukl, G. (2013) Leadership in Organizations. Pearson Education Ltd.

Referenslitteratur tillhandahålls på individuell och helgruppsbasis. Specialutvecklade läromedel, övningar och annan obligatorisk läsning delas ut av undervisande lärare eller föreläsare tillsammans med föreläsningsmaterialet.