KURSPLAN
Studieförberedd - för att lyckas med akademiska studier, 7,5 högskolepoäng
College Readiness, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: PSFG10
Fastställd av: 2020-05-15
Gäller fr.o.m.: 2020-07-20
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Övrigt
Ämnesgrupp: SA9
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomförd kurs kommer studenten att:

Kunskap och förståelse

1. Ha teoretisk kunskap om specifika studietekniker, hur man blir studieförberedd, och strategier för lärande.
2. Förstå vilka språkfärdigheter och mjuka färdigheter som behövs som student.
3. Ha förståelse för skrivprocessen och olika typer av skrivstrukturer.
4. Ha förståelse för hur kulturella aspekter kan påverka lärande.
5. Ha tillgodogjort sig grundläggande teoretisk kunskap om informationshantering, källhänvisning av primära och sekundära källor, samt källkritik.
6. Förstå hur hållbar utveckling, globala frågor och de globala utvecklingsmålen påverkar utbildning.

Färdighet och förmåga

7. Kunna tillämpa flera olika lässtrategier för olika typer av text.
8. Kunna tillämpa flera olika strategier för muntlig presentation.
9. Kunna producera en kort akademisk text som ett resultat av en skriv- och efterforskningsprocess, vilket inkluderar kollegial granskning (peer review).
10. Kunna genomföra en muntlig presentation, med visuella hjälpmedel, i grupparbete.
11. Känna sig bekväm med att hantera interkulturell kommunikation i grupparbete och informella möten.
12. Kunna reflektera över sitt eget lärande i en reflekterande loggbok.
13. Ha en repertoar av strategier för kommunikation på akademisk engelska.
14. Kunna hitta motivation för lärande och bygga på sin egen kreativitet för att anpassa sig efter olika undervisningsstilar och undervisningssätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Lärandemålen som berör värderingsförmåga och förhållningssätt genomsyrar och understryker undervisningsmetodiken i hela kursen, och är inte specifika för någon delkurs eller examination.

Innehåll

Kursens syfte är att assistera i övergången till studier på högskole- och universitetsnivå eller andra typer av avancerad utbildning, genom att öka studentens studiefärdigheter och studieförberedelse.

Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande.

Studielivet
Akademiska färdigheter och en introduktion till akademisk integritet
Lärglädje
Kulturella aspekter på akademisk utbildning
Sociala förmågor
Evidensbaserat lärande och studiestrategier

Språk och kommunikation för högre utbildning
Lässtrategier, skrivprocessen och akademiskt skrivande
Grupparbete och interkulturell kommunikation
Muntlig presentation och visuella hjälpmedel
21st century literacies

Det globala samfundet och hållbarhet
Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Undervisningsformer

Undervisningsformerna som används i kursen är föreläsningar, workshops, handledning och individuella möten, tillsammans med seminarier, gruppdiskussioner, digitala studiebesök och liknande typer av undervisning.

Aktivt deltagande är obligatoriskt vid seminarier och andra former av examination. Grupparbete är obligatoriskt för att uppfylla kursens lärandemål. Kursbetyget ges endast när alla kursmoduler blivit godkända.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av skriftliga och muntliga uppgifter. Aktivt deltagande i hela kursen krävs.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Akademiskt skrivprojekt med formell presentation15 hpU/G
Reflektion22,5 hpU/G
1 ILO 1-11, ILO 13-14
2 ILO 12, ILO 14

Övrigt

För genomförande av kursen måste studenten klara samtliga lärandemål, totalt 7,5 högskolepoäng. Aktivt deltagande i seminarier, gruppdiskussioner och individuella möten är obligatoriskt för att uppfylla lärandemålen.

Kurslitteratur

All referenslitteratur och kursböcker tillhandahålls på individuell och helgruppsbasis. Specialutvecklade läromedel och annan obligatorisk läsning delas ut av undervisande lärare eller föreläsare.