KURSPLAN
CAD 1 med ritteknik, 9 högskolepoäng
CAD 1 with Technical Drawing, 9 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: T1CG13
Fastställd av: VD 2013-04-10
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp: MT1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Maskinteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för arbetssättet i ett CAD-system
- visa kunskap om ritteknikens grunder enligt Svensk Standard

Färdighet och förmåga

- visa färdighet att utforma detaljer och kompletta produkter samt ta fram ritningsunderlag för dessa med hjälp av solidmodelleringsprogram
- visa förmåga att konstruera ritningar med datorstöd och med traditionella metoder
- visa förmåga att presentera skapade produkter genom visualisering i dator

Innehåll

Kursen behandlar ritteknik enligt Svensk Standard och solidmodellering i ett CAD-system, där modellering av detaljer och sammanställningar samt framtagning av ritningsunderlag ingår. Även hur produkter kan visualiseras digitalt på ett övertygande sätt ingår i kursen.

Kursen innehåller följande moment:
- Ritteknik enligt Svensk Standard, ritningshantering, linjer, vyer, snitt, skalor, måttsättning,
måttoleranser, form- och lägetoleranser och symboler
- Modellering av parter i solidmodelleringsprogram
- Konstruktion av sammanställningar
- Produktion av ritningar
- Visualisering av produkter med hjälp av dator

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursbetyget är en sammanvägning av tentamen och projekt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen Ritteknik2 hp5/4/3/U
Tentamen CAD3 hp5/4/3/U
Projekt3 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter1 hpU/G

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Titel: Ritteknik 2000 faktabok
Författare: Karl Taavola
ISBN: 97899188816214