KURSPLAN
JU World Solar Challenge: Projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring - Del 2 (3), 15 högskolepoäng
JU World Solar Challenge: Project Management, Entrepreneurship, and Marketing - Part 2 (3), 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: T2WN17
Fastställd av: VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.: 2017-01-01
Version: 1
Diarienummer: JTH 2017/1147-313
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: FE1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om entreprenörskapets betydelse på såväl individ, organisations- och samhällsnivå samt hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan uppmuntras och användas i olika sammanhang
- visa kunskap om integrerade marknadskommunikationsstrategier för att bygga JU Solar Teams (JUST) varumärke
- visa grundläggande kunskap om projekt som arbetsform innefattande lednings- och samordningsprocess (t ex projektkommunikation och logistik)

Färdighet och förmåga

- visa entreprenöriella färdigheter som ansvarstagande, handlingskraft, lösningsorienterat tänkande, kommunikativa färdigheter, kreativitet samt initiativ- och samarbetsförmåga
-visa förmåga att kunna kommunicera effektivt och affärsmässigt både internt, mellan verksamhetens olika funktioner, och externt med verksamhetens intressenter
- visa förmåga att planera och genomföra kostnadseffektiva marknadskampanjer för JUST med hjälp av marknadsundersökningar, mediaplanering och kreativa resurser
- visa förmåga att integrera reklam, guerilla marknadsföring, sponsring, PR och events i marknadsföringsmixen för att koppla ihop JUST varumärket med målgrupperna på ett effektivt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att reflektera över sin egen entreprenöriella potential samt bli medveten om sin egen roll och påverkan i en entreprenöriell grupp
- visa förmåga att reflektera över marknadskommunikationens roll för att bygga JUST varumärket på längre sikt
- visa förmåga att förstå vikten av, och utmaningarna med, en effektiv intern kommunikation mellan verksamhetens olika discipliner och funktioner och en affärsmässig kommunikation med projektets intressenter

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring. Kursen innehåller projektstyrning och entreprenörskap genom att kombinera teori med entreprenöriellt lärande och handling i ett unikt tvärdisciplinärt projekt. Projektet heter ”JU World Solar Challenge” och innebär att studenterna, tillsammans med projektledningen, skall driva och utveckla den entreprenöriella verksamheten ”JU Solar Team”. Dess kärnverksamhet består i att utveckla och konstruera en konkurrenskraftig solbil samt planera och genomföra tävlingen World Solar Challenge. Studenterna kommer samtidigt att vara ambassadörer för Jönköping University (JU) och bidra till lärosätets marknadsföring eftersom JU ämnar att använda JU Solar Team respektive JU World Solar Challenge för att vidareutveckla sitt varumärke både i Sverige och utomlands.

Kursen innehåller följande moment:

Projektstyrning
- Projektorganisation
- Projektplanering
- Projektgenomförande
- Projektdokumentation

Entreprenörskap
- Entreprenörskap som samhällsfenomen i olika sammanhang
- Entreprenöriella processer, tankesätt och aktiviteter
- Utveckling av ett start-up företag
- Hantering av interna och externa intressenter
- Attrahera sponsorer och sköta sponsringssrelationer

Marknadsföring
- Marknads- och varumärkesaktivering
- Integrerad marknadskommunikation och integrerade marknadskampanjer
- Eventplanering och -hantering
- CSR (Corporate Social Responsibility)
- Mediaträning

Undervisningsformer

Inlärningen bygger på självstudier av den akademiska och populärvetenskapliga litteraturen och på tillämpningar i form av individuella och grupparbeten i syfte att utveckla och marknadsföra JU Solar Team samt planera och genomföra JU World Solar Challenge. Detta stöds sätt av föreläsningar, seminarier, workshoppar och handledning med verksamma lärare och med koppling till både teori och praktisk tillämpning. Projektarbete kräver kontinuerliga leveranser och statusrapporter från studenterna. Att kunna jobba i team är en förutsättning för att lyckas med denna kurs.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 60 hp från högskoleingenjörsprogram eller medie- och kommunikationsvetenskapligt program eller program inom företagsekonomi (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Det slutliga betyget kommer att baseras på aktivt deltagande i projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpU/G

Övrigt

Intervjuer med urval av lämpliga kandidater kommer att genomföras.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Barry, P. (2012). The Advertising Concept Book; Thames & Hudson, London.
Barringer, B.R. & Ireland, D. (2015). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, 5th ed. Prentice Hall International. ISBN: 9781292095370.
Fill, C. (2013). Marketing Communications: Brands, Experiences and Participation. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-77054-1.
Tonnquist, B. (2016). Project Management 3rd ed. Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152341148.