KURSPLAN
BIM 3 Analys och verifiering - Hus, 3 högskolepoäng
BIM 3 Analysis and Verification - Building Engineering, 3 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: T3HN19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för dimensionering och modellering av olika byggnadselement med hjälp av digitala byggnadsinformationsmodeller (BIM)

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att skapa BIM-baserade bygghandlingar av god kvalité som lätt kan förstås

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att identifiera, analysera och verifiera bärande stommar samt dokumentera tekniska lösningar med hjälp at digitala verktyg

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- 3D-projektering med Tekla Structures
- FEM-Design 2D stångelement och fackverk
- FEM-Design 2D balkar och ramar
- FEM-Design Plate
- FEM-Design 3D Structure
- Detaljutformning med Tekla Structure
- Betongmodellering med Tekla Structure
- Redovisning med Tekla Structure

Undervisningsformer

Föreläsningar samt projektbaserad övningsuppgift.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Bygg, 6 hp samt Energi och installationsteknik, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Övningsuppgifter3 hpU/G

Kurslitteratur

Kursplanen fastställs en månad före kursstart.

Övningsmaterial som delas ut i samband med/inför övningsmomenten.