KURSPLAN
BIM 3 Krav och verifiering - Utformning, 3 högskolepoäng
BIM 3 Requirements and Verification - Architectural Engineering, 3 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: T3UN19
Fastställd av: VD 2019-06-01
Reviderad av: Utbildningschef 2020-05-18
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: BY1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om metoder för en strukturerad planeringsmetodik med hjälp av digital informationshantering

Färdighet och förmåga

-visa färdighet att utifrån en digital byggnadsmodell simuleringar, analysera och utvärdera energi, ljus, och tillgänglighet
-visa färdighet att med utgångspunkt i en förslagshandling kunna bearbeta och revidera utforma en byggnad

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att analysera och värdera konsekvenser vid användandet av digitala modeller inför projekteringsskede med avseende på social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet

Innehåll

Innehållet är en samlad bild med fördjupade förståelse för konsekvenser i funktionellt, konstruktionsmässigt och hållbart avseende arkitektoniska aspekter i ett tidigt skede.

Kursen innehåller följande moment:
- Projekteringsmetodik i tidigt skede
- Projekteringsledning, team-work och tidsplanering
- Bearbetning av digitala modeller för miljöcertifiering
- Energi-, dagsljus och tillgänglighet i offentliga byggnader

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Energi- och installationsteknik, 6 hp, Byggherre och förvaltning, 6 hp samt Samhällsplanering: det offentliga rummet, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projektarbete3 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kursplanen fastställs en månad före kursstart.

Myndigheten för delaktighet (2015). Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren Serie A 2015:5. https:www.spsm.se/globalassets/uppsatser/uppsatser1/riv-hindren--publikation-om-tillganglighet-fran-myndigheten-for-delaktighet.pdf

Arkitektens handbok 2020 - Häftad, Svenska, 2020. ISBN: 9789144137964

Bygga hus : illustrerad bygglära - Danskt band, Svenska, 2018. ISBN: 9789144125138

Boverkets byggregler, BBR
https:
www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/

Miljöbyggnad 3.1.
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/certifieringsstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/